Norge 203040 b

Norge 203040

Norge203040 koalisjonen – Norsk næringsliv for grønn omstilling

Klimaendringene er både vår største utfordring og vår store mulighet. Norge har store ressurser utenom oljen og samlet har landet bred kompetanse. Etter hvert som karbonbegrensningene tiltar, vil de få økende innflytelse på bedrifters konkurranseevne. For å bli “fremtidsklar” – det vil si i stand til å konkurrere og vokse i en lavkarbonverden – vil Norge måtte innta nye posisjoner. Hvordan kan vi sikre oss bærekraftige inntekter og samtidig kutte CO2-utslipp, skape arbeidsplasser, bygge opp kompetanse og fremme nyskapende miljøer egnet for det 21.århundre?

På grunnlag av regjeringens vedtak om et 40 prosent utslippskutt innen 2030, gikk tjue store, norske bedrifter sammen om å vise at vi sammen kan nå 2030-målet, og samtidig skape verdier uten nye subsidier. Sammen utgjør vi Norge203040 koalisjonen – et langsiktig initiativ med mål om å peke på forretningsmuligheter og bidra til klimaløsninger på veien til lavutslippssamfunnet.

Nettverket teller i dag virksomheter som Agder Energi, Coca Cola, DNV GL, Hurtigruten, Hydro, IKEA, Kongsberg Gruppen, Marine Harvest, Nordea, Ruter, Snøhetta, Sparebank1, Statkraft, Statnett, Statoil, Storebrand, Telenor, Tine, Umoe, og Veidekke. Vi har sterke støttespillere i Elektroforeningen, Finans Norge, WWF, Xynteo og ZERO.

 

Hva vil vi?

Koalisjonen har som formål å være en pådriver i arbeidet med å nå Norges klimamål ved å belyse – for bedrifter og for staten – hvilke muligheter som eksisterer i overgangen til et lavutslippssamfunn, samtidig som vi skal gjøre rede for hva slags tiltak som trengs. Vi mener at Norge har gode forutsetninger for en grønn omstilling, og at Norge kan ta en ledende rolle som veiviser til lavutslippssamfunnet. Ved å forene krefter på tvers av de ulike sektorene mener koalisjonens medlemmer at de kan få til betydelig resultater større enn summen av den enkeltes individuelle innsats.

 

Hva har vi gjort?

Helt siden Norge203040 ble dannet i 2015, har målet vært å kartlegge hvilke områder Norge har potensiale til å sikre sin konkurransekraft i fremtiden. Høyteknologisk industri, elektrisk mobilitet, og bioøkonomien ble identifisert som viktige satsningsområder, med finanssektoren som en avgjørende tilrettelegger. Ved å videreutvikle de områdene der Norge allerede har en særstilling, men også skape nye markeder hvor vi har et godt utgangspunkt, er mulighetene mangfoldige.

I 2016 gikk Norge203040 inn i fase to av sitt arbeid, og ble sammen enige om en treårig koalisjon i perioden 2016-2018. Gjennom året som gikk, jobbet vi sammen om å identifisere de viktigste mulighetsområdene. Det resulterte i en liste med følgende tema:

  • Sirkulær økonomi
  • Lavutslipps områder
  • Lav-karbon vekst i maritim sektor
  • Elektrisk mobilitet
  • Finansiering av lav-karbon vekst
  • Styrket forbrukerengasjement

 

Hvor går veien videre?

De seks områdene danner grunnlaget for arbeidet koalisjonen begir seg ut på i året som kommer. I tiden fremover, vil bedriftene jobbe sammen om å utvikle og løfte frem fire pilotprosjekter med fokus på:

  • elektrifisering av egne transportflåter på land og til havs
  • utvikling av utslippsfrie områder
  • finansiering av utslippsfri vekst
  • hvordan koalisjonen kan inspirere flere grønne og mer bevisste forbrukere.

 

Planleggingen rundt prosjektene er allerede godt i gang, og vi gleder oss til å følge med på videre utvikling.

For å lese mer om Norge203040, besøk nettsiden vår her.

Våre eksperter

Publikasjoner

VÅRE STØTTESPILLERE