EN / RSS / NYHETSBREV

Meld deg på ZEROs nyhetsbrev

Lukk

DEL
FACEBOOK
TWITTER

Zero Emission Resource Organisation (ZERO) er en uavhengig, ideell stiftelse som jobber for å begrense de menneskeskapte klimaendringene og for å møte verdens voksende energietterspørsel uten å skade miljøet. For ZERO er utgangspunktet at det finnes en utslippsfri løsning for all energibruk, og at det er mulig å finne løsninger for en voksende verden uten å true klima og naturmangfold.

Hvem vi er

ZERO ble opprettet i 2002 av en gruppe med lang erfaring fra andre miljøorganisasjoner i Norge, som ønsket å jobbe målrettet med å finne politiske og teknologiske løsninger på klimautfordringen.

Det finnes en utslippsfri løsning for all energibruk.

ZERO har i dag rundt 30 ansatte og er en organisasjon i vekst og utvikling. Ryggraden i vårt arbeid er solid kompetanse og erfaring både når det gjelder de teknologiske og de politiske sidene ved klimautfordringen. For å sikre oss denne kompetansen har våre ansatte mangfoldig bakgrunn. Blant de som har jobbet hos oss finnes det sivilingeniører, fysikere, biologer, samfunnsøkonomer og statsvitere, i tillegg til personer med lang erfaring fra både næringsliv, politikk og media.

Alle ansatte i ZERO.

 

ZEROs styre

Hvordan vi jobber

Klimautfordringen er så stor at den bare kan møtes ved at alle aktører i samfunnet blir en del av løsningen. Derfor er samarbeid en mer effektiv vei til målet enn konflikt. ZERO er en konstruktiv og løsningsorientert stemme i miljø- og klimadebatten. Eller sagt på en annen måte, vi jobber mer for det vi er for, enn mot det vi er mot.

I ZERO jobber vi mer for det vi er for, enn mot det vi er mot.

Klimakampen vinnes ved at utslippsfrie løsninger realiseres i stedet for forurensende alternativer. For å oppnå dette kreves kunnskap om, og evne til å bruke mange ulike verktøy og virkemidler.

Gjennom politiske vedtak kan utslippsfrie løsninger påbys eller gjøres mer lønnsomme og forurensende løsninger kan gjøres mindre lønnsomme, eller til og med forbys. ZERO kjenner den politiske arenaen godt og er respektert for vår kunnskap om teknologiske muligheter og for vår evne og vilje til å finne konstruktive løsninger. Derfor er vi en stemme som ofte blir tatt med på råd når politiske beslutninger blir tatt.

ZERO jobber kontinuerlig med å samle kunnskap fra fagmiljøer som skaper klimaløsninger. Det skjer stadige teknologiske gjennombrudd i alle utslippssektorer, innen alt fra fangst av CO2 til metoder for å begrense utslippene fra landbruket. Våre fagmedarbeidere jobber systematisk med å skaffe oversikt over disse løsningene og presentere dem for norske fagmiljøer, politikere og næringsaktører. Dessuten deltar vi i prosjekter sammen med norske og utenlandske kunnskapsmiljøer, hvor vi er med på å utvikle helt nye og konkrete måter å løse klimakrisen på.

Alle publikasjonene fra ZERO.

Vi jobber med å overbevise aktørene i næringslivet om å velge mer miljøvennlige måter å drive virksomheten på. Vi møter miljøengasjerte bedriftseiere hver dag, og vi opplever en stor vilje i alle næringer til å se etter de gode, fremtidsrettede klimaløsningene. Vår jobb er å informere om de mulighetene som finnes, å inspirere til å gjennomføre dem, og å skape kontakt mellom ulike næringsaktører, og mellom næringslivet og myndighetene. Vi jobber også hele tiden for å få på plass rammevilkår som gjør det lønnsomt å velge miljøvennlige løsninger og investere i klimateknologi. Slik blir veien til å drive miljøvennlig litt enklere.

 

Det å spre kunnskap om og engasjement for klimaløsninger til et bredere publikum er blitt en stadig mer sentral del av vårt arbeid. Dette gjør vi blant annet gjennom arrangement som Zero Rally, frokostseminarer og ZERO-konferansen, gjennom ulike publikasjoner, og ved å være både kunnskapsleverandører og aktive debattanter for klimasaken i media.

 

 

Løsninger for hver sektor

ZERO søker å finne utslippsfrie løsninger for alle sektorer. Vi mener at en sektorvis tilnærming gir godt grunnlag for en grundig faglig tilnærming til klimaproblematikken, og det gir også et godt utgangspunkt for å se sektoroverskridende løsninger.

Vi har derfor systematisk opparbeidet oss solid fagkompetanse på de fleste norske utslippssektorer, og jobber stadig for å gjøre denne fagkompetansen enda sterkere og bredere. På den måten kan vi finne gode løsninger for å fjerne alle utslipp.

 

Fordi klimakrisen krever store reduksjoner i våre klimagassutslipp, er vi opptatt av å finne løsninger også i sektorer som til nå har fått mindre oppmerksomhet i klimadebatten. Vi har for eksempel jobbet lenge med å finne løsninger for å redusere utslippene fra sjøtransport, inkludert flere prosjekter rettet mot å finne fossilfrie alternativer for norsk fergedrift.

Vår sektorkunnskap, ivaretatt av ansatte med bred faglig og politisk bakgrunn, gjør oss i stand til å delta på mange arenaer. Enten det dreier seg om olje- og gassektoren, transportsektoren, byggsektoren, landbrukssektoren, industrisektoren eller innen fornybar energiproduksjon, så har vi kompetansen som gjør oss i stand til å finne praktiske løsninger.

 

En klar stemme

Einar Håndlykken

Vår kunnskap gir oss også innsikt i de prosessene som foregår i klimapolitikken. Vi har et våkent blikk for klimaløfter som brytes, klimaskadelige løsninger som velges når alternativer finnes, og rammevilkår for klimavennlige løsninger som svekkes.

Klimapolitikken trenger klare stemmer som sier fra og som er villig til å ta de tøffe debattene. ZERO skygger aldri unna en debatt som vi mener er nødvendig å ta, selv når det betyr at vi må fronte vanskelige og kontroversielle standpunkter. Klimaendringene er den største utfordringen i vår tid, og skal vi løse den trenger vi også noen som er villig til å stille de krevende spørsmålene.

 

Internasjonalt engasjement

ZERO har helt fra begynnelsen hatt et ønske om også å være tilstede i den internasjonale klimakampen, og i de senere år har en økende del av vår aktivitet foregått utenfor landets grenser.

Dette engasjementet har funnet ulike former. Vi har deltatt i prosjekter for å utvikle lokal, bærekraftig produksjon av biodrivstoff blant annet i Kenya. Vi har også deltatt i internasjonale fora for å fremme klimaløsninger.

ZERO har et særlig engasjement for utviklingen av fangst og lagring av CO2 i Europa, et engasjement som bygger på den solide fagkunnskapen og erfaringen vi har fra vårt arbeid med fangstprosjektene i Norge.

 

Bred finansiering

ZERO sikrer sin uavhengighet ved å skaffe finansiering fra et stort antall ulike kilder, offentlige og private, heller enn å gjøre oss avhengig av én eller noen få store støttespillere. Denne bredden beskytter oss fra interessekonflikter, fordi ingen støttespiller er stor nok til å gjøre oss avhengig av deres støtte.

Det er ikke uvanlig at vi er uenige med våre økonomiske støttespillere om enkeltsaker, eller at vi har flere støttespillere som hver for seg har ulike synspunkter i en sak. Det vi deler med våre samarbeidspartnere er et overordnet ønske om å sette klimaløsninger på dagsordenen.

Vårt fagarbeid er noe vi er stolt av, og vår uavhengighet er en avgjørende verdi i ZERO.
Vi er opptatt av å ha et konstruktivt forhold til både næringslivet og myndighetene, og har nær kontakt med alle aktører i klimapolitikken. Men vi gjør aldri konsulentoppdrag og vi legger alltid kun vårt grundige faglige arbeid til grunn for hvordan vi stiller oss i saker. Vi tar imot nyttig innspill fra mange næringsaktører, og vi inngår gjerne dialog med selskaper, uavhengig av om vi mottar støtte fra dem eller ikke. Men beslutninger tas på bakgrunn av våre egne faglige vurderinger. Vårt fagarbeid er noe vi er stolt av, og vår uavhengighet er en avgjørende verdi i ZERO.

ZEROs prinsipper for økonomisk støtte

ZERO er en ikke-kommersiell stiftelse med ideelt formål. Miljøstiftelsen ZERO har bare en oppdragsgiver: Miljø- og klimasaken. Vårt ideelle formål er årsaken til at vi aldri inngår avtaler om konsulentoppdrag for andre aktører. Alle aktiviteter vi gjennomfører og de standpunkt vi inntar i saker, har sin bakgrunn i hva ZERO tror er best for miljø- og klimasaken.

ZERO syns det er viktig at det er åpenhet om den økonomiske støtten vi mottar, samt hvilke etiske vurderinger vi gjør i kontakt med andre virksomheter. Oversikten over hvilke selskap og institusjoner som støtter ZERO, er derfor offentlig. Det samme er ZERO etiske prinsipper for økonomisk støtte.

Les mer om ZEROs prinsipper for økonomisk støtte

Liste over virksomheter som støtter ZERO økonomisk

 

Zerokonferansen

Den årlige Zerokonferansen har siden sin mer beskjedne start som Lavutslippskonferansen i 2006, utviklet seg til å bli den største møteplassen i Norden for alle som er opptatt av å finne løsningene på klimautfordringen.

Alt om Zerokonferansen.

Konferansen trekker nå nærmere tusen mennesker til et todagers program med noen av de viktigste norske og utenlandske aktørene i klimasaken. Det faglige står i fokus, og vår brede tilnærming med gode løsninger for alle utslippsektorer er styrende for hvordan vi setter sammen programmet på konferansen.

Den største møteplassen i Norge for alle som er opptatt av å finne løsningene på klimautfordringen.

Den bredden gjør også konferansen til en viktig møteplass hvor aktører med ulik bakgrunn og fra ulike sektorer kan møtes på samme sted for å diskutere felles utfordringer og finne nye muligheter.

Statsminister Jens Stoltenberg, leder for FNs klimapanel Dr Rajendra Pachauri, tidligere guvernør Arnold Schwartznegger, tidligere FNs generalsekretær Kofi Annan, artist og aktivist Bob Geldof, økonomene Sir Nicholas Stern og Jeremy Rifkin, konserndirektør i Statoil Helge Lund og tidligere statsminister i Sverige Göran Persson er noen av personene som har innledet på Zerokonferansen.

 

Zero Rally

Inspirert av hvordan bilsporten i over hundre år har vært en motor for utviklingen av bedre bilteknologi, arrangerer ZERO i samarbeid med Norges Bilsportsforbund det årlige Zero Rally for klimavennlige biler.

Alt om Zero Rally.

Målet er å inspirere produsentene til å lage biler som kan møte de samme utfordringene som dagens bensin- og dieselbiler klarer, og å demonstrere at fremtidens fossilfrie teknologi allerede er kommet et langt steg i retning av å erstatte gårsdagens forurensende alternativ.

Zero Rally er et profesjonelt gjennomført rally som bygger på Norges Bilsportsforbunds lange erfaring med å arrangere billøp, og det har også tiltrukket seg en svært respektabel liste av deltakere, inkludert rallysjåfør Henning Solberg og HKH Kronprins Haakon.

Rallyet ble første gang arrangert i 2009, og har hvert år tiltrukket seg stor oppmerksomhet, nasjonalt og internasjonalt.

Torfinn Belbo
Kristin Antonsen Brenna
Håvard Melby
Jon Evang
Per Kristian Sbertoli
Ingrid Aasaaren
Guro Nereng
Lene Westgaard-Halle
Magnus Lundstein
Marius Holm
Svein Sundsbø
Kåre Gunnar Fløystad
Dagfrid Forberg
Hege Horsberg
Anders Tangen
Jenny Skagestad
Kari Asheim
Ingvild Kilen Rørholt
Ane Norgård Brohaug
Are Munkeberg
Benjamin Myklebust
Camilla Svendsen Skriung
Tonje Sæther
Marius Gjerset
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se alle støttespillere
Økonomisk støtte
Om ZERO

Zero Emission Resource Organisation
Youngstorvet 1, 0181 Oslo
+47 92 29 62 00, zero@zero.no

Ansatte
Kontakt
Publikasjoner

 Miljøstiftelsen ZERO
 @zeronorge
 zeronorge
 zero_org
 zeronorge