EN / RSS / NYHETSBREV

Meld deg på ZEROs nyhetsbrev

Lukk


Om ZERO Ansatte
Kontakt Publikasjoner

   
   
   
   En rekke tiltak som kan bidra til å redusere jordbrukets klimabelastning er under utvikling og virkemidler som kan iverksette gode tiltak er til vurdering. Med tanke på at verdens matproduksjon bør vokse i årene som kommer, er det avgjørende for klimaarbeidet at klimagassutslippene ikke vokser i takt med produksjonsveksten.


Slide

Norsk jordbruk står for om lag 9 prosent av Norges samlede utslipp av klimagasser. CO2-utslipp fra fossil energibruk utgjør en mindre del av utslippene, mens størstedelen av jordbrukets klimabelastning stammer fra metanutslipp fra drøvtyggere og lystgassutslipp fra gjødsel.

Vi i ZERO jobber med å erstatte fossil energi med fornybar energi som innsatsfaktor, samt å fange og lagre utslipp. For at industrien skal ønske å ta disse mer miljøvennlige løsningene i bruk må det på plass langsiktige rammebetingelser, eller enkelt sagt: det må koste mer å forurense enn å la være.


Slide

Fastlandsindustrien i Norge utgjør ca. 20 % av norske utslipp. Reduksjon i utslippene ved disse vil gi et betydelig bidrag i Norges kamp for å få ned utslippene og derved begrense konsekvenser av klimaendringene. De fleste industriprosesser innebærer et større eller mindre klimagassutslipp.

Fornybare energikilder er for eksempel solenergi, vannkraft, vindkraft, bioenergi, bølgekraft, geotermisk energi, tidevannsenergi og saltkraft. Med unntak av geotermisk energi og tidevannsenergi, har all fornybar energi sin opprinnelse i solenergi.


Slide

Fornybar energi er energi som ikke kan brukes opp. Energien kommer fra kilder som har en kontinuerlig tilførsel av ny energi, og ikke kan tømmes innenfor tidsrammene som er gitt av menneskehetens tidsskala. ZERO mener at Norge og resten av verden må øke sin produksjon av fornybar energi og bruke denne til å erstatte fossil energibruk.

Et utslippsfritt alternativ til disse gassturbinene er strøm i kabel fra land. Hvis store deler av feltene på norsk sokkel blir elektrifisert, vil en kunne kutte de norske utslippene med opp mot 7 millioner tonn CO2.


Slide

Utslippene fra fossil energi er hovedårsaken til klimaendringene og den viktigste løsningen er å erstatte fossil energi med fornybar. I Norge er petroleumsindustrien den største utslippssektoren. Utslippene kommer fra forurensende gassturbiner som generer kraft til installasjonene.

Zero tror derfor miljøvennlige bygg er viktig på veien mot nullutslippssamfunnet. Vi jobber spesielt med plusshus, fornybar energiproduksjon på bygg, energieffektivisering, og utfasing av fossile oppvarmingskilder.


Slide

Byggsektoren står for omkring 40 % av det norske energiforbruket. Globalt står sektoren for en om lag likestor andel av klimagassutslippene. Miljøvennlige bygg er slik sett en viktig nøkkel i kampen mot klimaendringene.

Teknologien for CCS er moden, har vært brukt i flere tiår, og vil på sikt, være billigere og mindre energikrevende. Barrierene og utfordringene er i de fleste tilfeller, finansiering, lovverk eller mangel på politisk vilje, eller en blanding av disse faktorene.


Slide

Det blir stadig mer presserende å kutte utslippet av klimagasser, og stadig klarere hvor dramatisk konsekvensene vil være hvis vi ikke gjør det. Karbonfangst -og lagring (CCS) alene vil ikke fjerne alle utslipp, men det kan ta en stor andel. Og i kombinasjon med fornybar energi, energisparing og andre klimatiltak, kan det gjøre en stor forskjell.

Det er derfor ikke mulig å løse klimautfordringen uten forpliktende innsats fra disse landene. ZERO jobber med at fornybar energi, energieffektivisering og utvikling og utbredelse av ny klimavennlig teknologi skal kunne sikre mellominntekts- og utviklingsland vekst og velferdsøkning uten økninger i klimagassutslippene.


Slide

ZEROs mål om å begrense klimaendringene krever at både industriland og utviklingsland reduserer klimagassutslippene sine. Mellominntektsland og vekstøkonomier som Kina, India og Brasil står for en stadig høyere andel av disse utslippene.

Transport av mennesker og varer er en sentral bærebjelke i vår økonomi og vårt samfunn. Derfor jobber ZERO med å gjøre det mulig å transportere mennesker og varer i biler, lastebiler, ferjer og fly uten å forurense.


Slide

Vi jobber med å bytte ut det fossile drivstoffet vi bruker i de fleste fremkomstmidler i dag med klimasmarte drivstoff som strøm, hydrogen eller biodrivstoff. Tidligere hadde man ikke annet valg enn å velge biler, lastebiler, busser og ferger som går på fossilt drivstoff. Men i dag har vi et valg. Transport trenger ikke lenger å forurense.


    

- Det umulige er mulig! Elektrisk stemning på forum for fornybar transport
- Det umulige er mulig! Elektrisk stemning på forum for fornybar transport

kristinbrenna:  Løsningene eksisterer, og er på vei. På første møte i Forum for fornybar transport var det elektrifisering som sto på agendaen. Her fikk et fullstappet kulturhus en gjennomgang av løsninger for elektrifisering av transporten, hvor hele verdikjeden, fra batteri og infrastruktur til ferdige kjøretøy ble presentert.   Elbusser er lønnsomt Siemens og Volvo lanserte en rykende fersk studie som viser at elbusser ikke bare er bra for klima og luftkvalitet, men også svært lønnsomt. Ruter, som allerede for to år siden kunngjorde at de ville kjøpe inn 60 elbusser, forklarte at de er i en beslutningsprosess på når og hvor elbusser skal komme på plass. - Vi har sett på egnede og ønskede løsninger. En tredjedel av bussene skal bli elektriske innen 2025, sa Jon Stenslet fra Ruter Det er likevel mange brikker som må på plass før elbussene rulles ut for fullt. - Det tar tid å få på plass gode planer for dette. Skal vi ta unna for, og samtidig opprettholde vekst må det være et skikkelig tilbud før vi trykker på den røde knappen, sa Stenslet. Infrastruktur I tillegg er det også en utfordring å få avklart hvem som skal eie infrastrukturen for elbusser, ettersom lade-infrastrukturen har lengre levetid enn operatørkontraktene. Her kom Oslo Sporveier på banen. De er et heleid kommunalt aksjeselskap, med betydelig kompetanse på elektrisk infrastruktur, ettersom de driver infrastrukturen for trikk og t-bane i dag. - Vi har lang erfaring med elektrisk infrastruktur og er klare for å ta ansvar også for elbusser, sa Steinar Skjerdingstad fra Oslo Sporveier.   Varetransport på strøm Eric Beers fra Hytruck i Nederland, som skal levere Norges første ellastebil på bestilling fra Asko, presenterte Hytrucks erfaringer så langt.  Tross høyere innkjøpspris på selve lastebilen, er det store besparelser i drift fordi elmotoren er betydelig mer effektiv enn dieselmotoren. De har allerede levert el-lastebiler i Amsterdam, som så langt også har vist seg å ha lavere vedlikeholdskostnader.   Søk om støtte Enova, som i fjor overtok ansvaret for støtteordningen til transport, oppfordret alle med spennende prosjekter til å ta kontakt. - Vi gir 3 milliarder i året i investeringsstøtte, og kan redusere risikoen ved å gå foran. Ikke nøl med å kontakte oss, sa Petter Hersleth fra Enova.   Presentasjoner (pdf): 1 ZERO Kåre Gunnar Fløystad 2 Enova Petter Hersleth 3 Siemens Lars Andresen 4 Ruter Jon Stenslet  5 Hytruck Eric Beers 6 Selfa Erik Ianssen 7 NORLED Svein-Hugo Nilsen 8 ZEM Egil Mollestad 9 Oslo Kommune Marie Loe Halvorsen  


Viktig steg mot grønnere anskaffelser
Viktig steg mot grønnere anskaffelser

kristinbrenna:  [caption id="attachment_3547" align="aligncenter" width="620"] Batteriferga Ampere er stjerneeksempelet på offentlig innkjøpermakt. Foto: Norled/Fjellstrand[/caption]   Regjeringen har levert revidert lov om offentlige anskaffelser som nå skal til stortingsbehandling. Det er forventet at loven vil gjelde fra sommeren. Miljøstiftelsen ZERO mener den reviderte loven er langt tydeligere på at det skal stilles miljøkrav og etterspørres klimaløsninger, sammenliknet med forrige lov. -  Vi bruker mer enn 400 mrd kroner på offentlige anskaffelser, noe som tilsvarer 14 prosent av BNP, og denne loven kan derfor få stor betydning for innovasjon av klimaløsninger og for å bygge markeder for eksisterende klimateknologi, sier Marius Holm, leder i ZERO. ZERO forventer nå at loven følges opp i gode og tydelige forskrifter. - Vi forventer at anmodningsvedtaket fra statsbudsjettsavtalen for 2016 om å innføre krav om minimum 30 prosent miljøvekting ved alle offentlig anbud der det er relevant inkluderes i og detaljeres i forskrift, sier Holm. Han peker på at det er stort behov for å styrke kompetansen blant offentlige innkjøpere, slik at de blir flinkere til å bruke sin innkjøpsmakt i miljøets og klimaets tjeneste. - Det er enormt viktig at regjeringen også styrker innkjøper- og mijløkompetansen i kommunene og hos andre offentlige aktører, slik at lovendringen faktisk får en effekt. Uten rådgivning om hvordan man skal inkludere miljø- og klimahensyn i anskaffelser og krav kan vi gå glipp av viktige klimaløsninger, sier Holm.  


Invitasjon til første møte i Forum for fornybar transport
Invitasjon til første møte i Forum for fornybar transport

Ingvild:    Det grønne skiftet til fornybar transport er i gang. Gode fornybare løsninger tas i bruk i økende grad, men transport- og anleggssektoren er fortsatt svært dominert av fossil energi. For å få større fart på skiftet til fornybare transportløsninger inviterer ZERO nå til første møte i Forum for fornybar transport.   Tid: Onsdag 3. februar, kl. 08:00 – 11:00 (programmet starter kl 08:30) Sted: Kulturhuset, Youngstorget 3, OSLO Påmelding her   TEMA: Elektrifisering og utslippsfrie soner I første møtet setter vi elektrifisering av transporten og utslippsfrie soner på agendaen. I byrådserklæringen fra Bergen heter det at de skal få nullutslippssoner i alle bydeler, og Oslo skal bli fossilfri innenfor Ring 3. Dette er mulig å få til, og for transportører finnes det flere alternativer både på batteri, hydrogen og biodrivstoff.  I dette møtet skal vi presentere noen av mulighetene innen batteri, og ta diskusjonen rundt hva som må på plass, og hva som er viktig for transportnæringen når en utslippsfri eller fossilfri sone skal innføres.   Elektriske busser og lastebiler Lars Andresen, direktør i Siemens Mobility vil presentere resultatene fra sin ferske studie om infrastruktur for elektriske busser. De finner at elektriske busser, i tillegg til å gi bedre luftkvalitet, også er svært lønnsomt. Studien omfatter 64 bussruter i Oslos bykjerne som i dag opereres med til sammen 460 busser, og sammeligner ulike alternativer for fossilfri busstransport. Fra Ruter kommer Jon Stenslett og forteller om deres satsing på fossilfri kollektivtransport fram mot 2020. Vi får også besøk fra Hytruck fra Nederland . Dette er et firma som selger elektriske lastebiler helt opp i 18 tonn. De skal fortelle om hvordan dette fungerer, hvor langt de kan kjøre og hva de kan brukes til. Elektriske båter og ferger Selfa Arctic lanserte i August sin første batteridrevne fiskebåt og skal nå satse kun på batteridrevne fiskebåter. De starter produksjon av både båtene og batteriene på sin base i Nord-Norge, og forteller om dette på møtet. Elektriske løsninger for tyngre kjøretøy er fremdeles ikke hyllevare, og derfor ofte dyrere i innkjøp. Enova har mulighet til å støtte firmaer, kommuner og andre som ønsker elektrifisere hele eller deler av sin transport, de kommer og forteller hva støttemulighetene er. Flere spør seg kanskje: Er batteriproduksjon og en kjøretøypark med store batterier bærekraftig? Til å ta denne debatten, og svare på disse spørsmålene har vi invitert ZEM, som forsker på livsløpsanalyser av batterier og hva miljøpåvirkningen av disse er.   Program: 08:00-08:30 Frokost 08:30-11:00 ZERO velkommen til første møte i Forum for fornybar transport Petter Hersleth, Enova - Støtte til elektrifisering av transporten. Lars Andresen, Siemens Mobility  og Sven Åge Løkken, Volvo – Elbuss er tilgjengelig og lønnsomt. Lansering av ny studie fra Siemens og Volvo. Jon Stenslet, Ruter – De første elbussene i Oslo Infrastruktur for lading – hvem skal bygge og eie det? - Unibuss, Sporveien, Ruter, Siemens Eric Beers, Hytruck i Nederland – Elektriske lastebiler, hva finnes og hva er mulig? Første el.lastebilene til Norge under produksjon. Erik Ianssen, Selfa/PBES – El-fiskebåter og batteriproduksjon i Norge Svein-Hugo Nilsen, Norled - Ampere, og veien videre for neste batteriferge  Egil Mollestad, ZEM- bærekraftige batterier for tyngre transporter Marie Loe Halvorsen, Byrådsekretær Oslo. Lav– og nullutslippsoner for utslippsfri transport. Diskusjon - Hvordan gjennomføre lav– og nullutslippsoner i byene best mulig?- Norges lastebileierforbund, Byrådet i Oslo, Bystyre i Bergen  


Milepæl for fossilfri anleggsdrift: Lambertseter flerbrukshall lansert som pilot
Milepæl for fossilfri anleggsdrift: Lambertseter flerbrukshall lansert som pilot

kristinbrenna:  [caption id="attachment_3503" align="aligncenter" width="620"] Eli Glimsby, Direktør i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF lanserte Oslo kommunes pilot for fossilfri anleggsdrift. Foto: Mattias Fossum[/caption] Direktør Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF presenterte Oslo kommunes første planlagte pilotprosjekt for fossilfri anleggsdrift på gårsdagens ZEROfrokost. - På Lambertseter flerbrukshall vil vi benytte fossilfrie anleggsmaskiner, og i samarbeid med den entreprenøren som blir tildelt oppdraget finne hvordan vi kan gjennomføre dette, fortalte Grimsby. Oslo kommune har budsjettert midler til å støtte prosjektet slik at Lambertseter flerbrukshall kan bli første prosjekt ut, i det som forhåpentligvis er begynnelsen på en fullstendig omlegging fra fossilt til fornybart i anleggsbransjen. Store utslipp Anleggsbransjen har fortsatt en lang vei å gå når det kommer til utslippsreduksjoner. 24 prosent av utslippene fra transport i Oslo kommer direkte fra anlegg, i hele Norge utgjør utslippene 14 prosent. Fagsjef i ZERO, Kåre Gunnar Fløystad i Zero åpnet frokosten med en appell til alle deler av verdikjeden om å bidra til et grønt skifte i transport og anleggsbransjen. – Det vi nå trenger er aktører som tilbyr teknologien, aktører som etterspør, og aktører som skaper denne etterspørselen gjennom sine bestillinger, sa Fløystad. [caption id="attachment_3501" align="aligncenter" width="772"] Fagsjef i ZERO Kåre Gunnar Fløystad. Foto: Foto Sindre Sverdrup Strand / bygg.no[/caption]   Flere løsninger Under ZEROfrokosten presenterte flere av disse aktørene en rekke løsninger for å redusere utslippene. Jan Gunnar Halstvedt fra selskapet Wacker Neuson viste fram elektriske, batteridrevne anleggsmaskiner, som allerede er på markedet. Direktør for miljø- og samfunnsansvar i Aspelin Ramm, Isak Oksvold, viste også til at å tenke utradisjonelt, for eksempel ved bruk av vannbåren varme eller biokjel til erstatning for en tradisjonell dieseldrevet bygg-tørker vil erstatte 320 000 liter diesel ved et 10 000 kvm bygg, noe som tilsvarer 600 biler på veien. Sam Eyde videregående skole, som har landslinje for anlegg, presenterte også sine resultater etter overgang til fornybar diesel på alle sine anleggsmaskiner i oktober 2015, og har i perioden ikke opplevd energitap eller driftsforstyrrelser. Miljødirektør i Halfslund, Even Ungersness, gjorde det klart at Halfslund står klar til å levere nok strøm til byggeplassen, også ved elektriske anleggsmaskiner, så lenge bestillingen kommer i god nok tid.   -Walk the Talk I tillegg til å bytte til fornybart drivstoff eller elektriske maskiner, er kan deler av utslippene reduseres ved økt bevissthet. Skanska trakk blant annet fram at de jobber med å redusere tomgangskjøring, og å kutte transportavstander. - Ved frem prosent feil i dekktrykket ser vi at drivstoff-forbruket også øker med fem prosent, sa Pablo Gonsalez Castrillo fra Skanska. Castrillo oppfordret alle deltakerne til a «Walk the talk», og jobbe sammen for å klare omleggingen til fossilfri anleggsplass.   For å holde deg oppdatert om hva ZERO jobber med, følg oss på facebook og twitter.    Presentasjonene (pdf): Aspelin Ramm v/Isak Oksvold Hafslund v/ Even Ungersness Kultur- og idrettsbygg Oslo KF v/ Eli Grimsby Sam Eyde Videregående skole V/ Odd Arne Sjøberg SKANSKA v/ Pablo Gonsalez Castrillo Wacker Neuson v/ Jan Gunnar Halstvedt Enovas støttetilbud                


Marit Vea ansatt som rådgiver i ZERO
Marit Vea ansatt som rådgiver i ZERO

ingridaasaaren:  Marit kommer fra jobben som byårdssekretær for Venstre i avdeling for miljø og samferdsel, hvor hun jobbet for Guri Melby (V). Tidligere har hun jobbet som politisk rådgiver i Fremtiden i våre hender (FIVH) med ansvar for blant annet samferdsels- og petroleumspolitikk. Hun var også Venstres valgkampsekretær i Trondheim og Sør-Trøndelag ved kommune- og fylkestingsvalget i 2011. Av utdanning har hun en MSc i miljø og utvikling ved LSE og bachelor i statsvitenskap fra NTNU. Hun starter 18.januar. - ZERO er blant de viktigste og mest konstruktive stemmene i norsk klimadebatt og jeg ser frem til å være med på arbeidet med å ta Norge til nullutslippssamfunnet, sier Marit Vea. -Hennes bakgrunn og erfaring fra politikk og miljøfeltet gjør henne til en verdifull ansettelse for ZERO Jeg er sikker på at hun vil bidra til å gjøre en forskjell i vårt arbeid med å realisere gode klimaløsninger, og gleder meg til samarbeidet, sier Marius Holm, leder i ZERO. For mer informasjon, kontakt kommunikasjonssjef Jon Evang, tlf 93401382


Øybåtene i Oslo legger om til fornybar diesel
Øybåtene i Oslo legger om til fornybar diesel

kristinbrenna:  I dag ble det markert at øybåtene i oslofjorden har tatt i bruk fornybar diesel, og dermed er blant de første i verden i ordinær rutefart som legger om fra fossilt til fornybart. – Det er veldig bra Oslobåtene nå legger om fra fossilt til fornybart drivstoff.  Det er en viktig milepæl for det grønne skiftet til fornybar sjøfart at Oslofergene, som første passasjerferger, nå legger om til fornybar diesel, sier Marius Gjerset teknologiansvarlig i ZERO. Ruter har gode klare mål om 100 prosent fossilfri kollektivtrafikk innen 2020. Tiltaket som Oslofergene nå har satt i gang viser vei for et skifte til fossilfrie løsninger for fergetrafikken, og viser at store utslippskutt er fullt mulig å nå lenge før 2020. - Dette  er både viktige utslippskutt og det viser vei for hva som er mulig å få til av full omlegging fra fossile til fornybare løsninger, sier Gjerset.   - Vil ha ringvirkninger Dette vil ha ringvirkninger til andre deler av maritim sektor.  Oslofergene viser nå vei for fornybart drivstoff for andre eksisterende ferger som vi håper alle fergeoperatørene vil lære av, sier Gjerset. Det nye byrådet i Oslo har vedtatt mål om å halvere klimagassutslippene i Oslo innen 2020 fra 1990 -nivå. Det betyr at det trengs store utslippskutt og omlegging fra fossilt til fornybare løsninger i alle sektorer, og at disse må på plass så fort som mulig. - Dette tiltaket er akkurat hva vi trenger mye mer av nå, med rask omlegging fra fossile til fornybar løsninger.   Neste skritt er batteri ZERO utredet i 2014 mulighetene for å drive øyfergene på batteriløsning.  Det er det gode muligheter for ved neste korsvei når det skal bygges ny båt for sambandet.  Fram til det skjer er en løsning med skifte til fornybar diesel et veldig riktig og godt klimatiltak for disse fergene. - Ruter og Oslofergene viser nå vei for dette med skiftet til fornybart drivstoff også før anbudsperiodene på fergen går ut. ZERO ser nå fram til en tilsvarende omlegging til fornybare løsninger på alle fergesambandene i Norge, avslutter Gjerset. For å lære mer om ferger uten utslipp anbefaler vi  ZEROfjord rapporten (2014).   FAKTA: Fornybar diesel skiller seg fra vanlig diesel ved at den er laget av fornybare råvarer, samtidig som den er syntetisk framstilt på en slik måte at den kan benyttes i vanlige dieselmotorer uten ombygging. Fornybare råvarer er klimanøytrale fordi be benytter seg av karbon som allerede er en del av syklusen, framfor fossile råvarer som tilfører karbon. Stortinget har vedtatt at alle nye fergeanbud, både statlige og fylkeskommunale, skal være på null- og lavutslippsløsninger.  Tre ferger i indre Sogn, som driftes av Fjord1, er i gang på biodrivstoff fra 1. januar i år.    


100% fornybare melkekartonger
100% fornybare melkekartonger

Jon Evang:  [caption id="attachment_3476" align="aligncenter" width="480"] Snart blir alle 1,75 liters melkekartonger fra Tine 100% fornybare. Foto: tine.no[/caption] 100% fornybare melkekartonger TINE tar nå i bruk 100% fornybare melkekartonger i stor skala på alle sine 1,75 liters drikkekartonger. - Vi er veldig glade for at TINE har tatt utfordringen fra ZERO med omleggingen fra fossil materialbruk og over til fornybare løsninger. TINE tar nå et stort steg med 100 % fornybar kartong i stort volum, og med videre planer om fullt skifte til 100 % fornybart materiale på alle sine melkekartonger i løpet av 2017. Dette vil vise vei og inspirere andre til å følge etter i omlegging til fornybar plast, sier Marius Gjerset, teknologiansvarlig i ZERO. For å lage plast brukes det i dag store mengder fossil energi, tilsammen omtrent like store CO2-utslipp som all flytrafikken i verden. Omlegging fra fossil til fornybar plast er et viktig klimatiltak og en viktig del av det grønne skiftet til fornybare materialer. Interessen for fornybar plast er stor og økende. ZERO har satt økt fart i dette arbeidet for å få til grønt skiftet i plastbransjen med bla arrangering av Forum for fornybar plast med aktører fra ulike bransjer for øke kunnskapen om og få til økt omlegging til fornybar plast. Melkekartongene leder an i skifte til fossilfri emballasje! Tine startet i 2013 med å ta i bruk fornybare plantebaserte korker på dessertprodukter, og la om fra fossil til fornybar plast i korkene for 1,75 L kartongene i forbindelse med Zerokonferansen i 2014. Nå har de testet ut 100 % fornybare plantebaserte kartonger (med fornybar plast også på innsiden av kartongen) på økologisk melk høsten 2015 med godt resultat. Dette er nå tatt i vanlig bruk ved produksjonen av økologisk melk på noen av meieriene til Tine. Totalt vil det være ca 50 millioner kartonger per år som nå legges om til fossilfri plast. Rørosmeieriet la nylig om all sin økologiske melkeprodukter til drikkekartong av kun fornybar råvare, for totalt seks millioner kartonger. - I tillegg til plantebasert plast i alle flaskene til CocaCola i Norge, har nå melkekartongene tatt ny sats, og leder an i skifte fra fossil til fornybar plast i Norge. Vi tror dette også snart vil spre seg til annen emballasje og plastbruk, sier Gjerset.   Lenker: TINE satser på 100% fornybare melkekartonger http://www.tine.no/presserom/nyheter/tine-satser-p%C3%A5-100-fornybare-melkekartonger Rørosmeieriet,  økologiske melkeprodukter med drikkekartong av kun fornybar råvare http://www.rorosmeieriet.no/na-mer-miljovennlige-kartonger/ Tine la om fra fossil til fornybar plast i korkene i 1,75 L kartongene i forbindelse med Zerokonferansen i 2014 http://blogg.zero.no/2014/11/i-dag-spretter-vi-50-millioner-fornybare-korker-for-tine/ Forum for fossilfri plast http://blogg.zero.no/2014/06/bli-med-i-forum-for-fornybar-bioplast/ http://packnews.no/default.asp?id=8646&show=more


Velkommen til Zerofrokost om fossilfri anleggsplass 20. januar!
Velkommen til Zerofrokost om fossilfri anleggsplass 20. januar!

jenny_skagestad:  I Oslo står anleggsmaskiner for 24 prosent av transportutslippene. For landet som helhet er tallet 14 prosent. Dette er en stor utslippskilde som hittil har fått lite oppmerksomhet og en sektor det stilles få eller ingen klimakrav til. Men nå begynner det å komme mange ulike løsninger som kan kutte utslippene! Det skjer en rivende utvikling innen store kjøretøy og maskiner på batteri og hydrogen, bærekraftig biodrivstoff i form av HVO blitt tilgjengelig i det norske markedet og kan erstatte fossil diesel, og det er økt fokus på klimavennlige byggematerialer. Derfor inviterer ZERO til et frokostmøte med innledninger og gruppediskusjoner om fossilfri anleggsplass og klimavennlige byggematerialer. Vi inviterer alle interesserte aktører til å lære mer, bli inspirert og diskutere mulighetene for utslippskutt og løsninger for å fremme det grønne skiftet i anleggssektoren framover! Zerofrokostmøtet er en del av Klimafestivalen §112, se hele festivalprogrammet her. Sted: Deichmanske Hovedbibliotek i Oslo, Arne Garborgs Plass 4 (se kart). Tid: Onsdag 20. januar 2016. Frokost serveres fra kl. 08:30, og det faglige programmet er fra 09:00 til 11:00. Program:  - ZERO ønsker velkommen, og innleder om hvordan vi kan kutte klimagassutslippene fra norske anleggsplasser. - Isak Oksvold, Direktør for miljø- og samfunnsansvar i Aspelin Ramm, skal snakke om hvorfor og hvordan Aspelin Ramm vil satse på å få fossilfrie anleggsplasser. - Eli Grimsby, Administrerende direktør i Kultur- og Idrettsbygg Oslo KF, skal fortelle om Oslo kommunes arbeid med å gjøre anleggsplasser fossilfrie. - Jan Gunnar Halstvedt i Wacker Neuson skal vise fram anleggsmaskiner med lave eller ingen utslipp av klimagasser og lokal luftforurensing. - Odd Arne Sjøberg, Landslinjekoordinator ved anleggslinja på Sam Eyde videregående skole i Aust-Agder, skal snakke om deres erfaringer med omlegging fra fossil diesel til 100 % biodiesel HVO på alle anleggsmaskiner. - Pablo Gonzalez Castrillo, Miljørådgiver i Skanska, skal snakke om hvordan Skanska ser fremtiden når det gjelder drivstofforbruk, transportlogistikk og muligheter for å kutte ned utslippene i anleggsvirksomhet. - Even Ungersness, Direktør for nettservice i Hafslund Nett, skal snakke om muligheter og utfordringer med strøm til anleggsplasser for å erstatte fossil energibruk. - Merete Knain, Seniorrådgiver i Enova, skal fortelle om hva Enova kan bidra med av støtte til aktører/prosjekter som gir utslippskutt og energisparing innen anleggsvirksomhet. - Gruppediskusjoner. Påmeldingsskjema. Kontaktpersoner: - Leo Rygnestad, praktikant i ZERO: leo.rygnestad@zero.no /99151029 - Jenny Skagestad, rådgiver i ZERO: jenny.skagestad@zero.no /92610995
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se alle støttespillere
Økonomisk støtte
Om ZERO

Zero Emission Resource Organisation
Youngstorvet 1, 0181 Oslo
+47 92 29 62 00, zero@zero.no

Ansatte
Kontakt
Publikasjoner

 Miljøstiftelsen ZERO
 @zeronorge
 zeronorge
 zero_org
 zeronorge