EN / RSS / NYHETSBREV

Meld deg på ZEROs nyhetsbrev

Lukk


Om ZERO Ansatte
Kontakt Publikasjoner

   
   
   
   En rekke tiltak som kan bidra til å redusere jordbrukets klimabelastning er under utvikling og virkemidler som kan iverksette gode tiltak er til vurdering. Med tanke på at verdens matproduksjon bør vokse i årene som kommer, er det avgjørende for klimaarbeidet at klimagassutslippene ikke vokser i takt med produksjonsveksten.


Slide

Norsk jordbruk står for om lag 9 prosent av Norges samlede utslipp av klimagasser. CO2-utslipp fra fossil energibruk utgjør en mindre del av utslippene, mens størstedelen av jordbrukets klimabelastning stammer fra metanutslipp fra drøvtyggere og lystgassutslipp fra gjødsel.

Vi i ZERO jobber med å erstatte fossil energi med fornybar energi som innsatsfaktor, samt å fange og lagre utslipp. For at industrien skal ønske å ta disse mer miljøvennlige løsningene i bruk må det på plass langsiktige rammebetingelser, eller enkelt sagt: det må koste mer å forurense enn å la være.


Slide

Fastlandsindustrien i Norge utgjør ca. 20 % av norske utslipp. Reduksjon i utslippene ved disse vil gi et betydelig bidrag i Norges kamp for å få ned utslippene og derved begrense konsekvenser av klimaendringene. De fleste industriprosesser innebærer et større eller mindre klimagassutslipp.

Fornybare energikilder er for eksempel solenergi, vannkraft, vindkraft, bioenergi, bølgekraft, geotermisk energi, tidevannsenergi og saltkraft. Med unntak av geotermisk energi og tidevannsenergi, har all fornybar energi sin opprinnelse i solenergi.


Slide

Fornybar energi er energi som ikke kan brukes opp. Energien kommer fra kilder som har en kontinuerlig tilførsel av ny energi, og ikke kan tømmes innenfor tidsrammene som er gitt av menneskehetens tidsskala. ZERO mener at Norge og resten av verden må øke sin produksjon av fornybar energi og bruke denne til å erstatte fossil energibruk.

Et utslippsfritt alternativ til disse gassturbinene er strøm i kabel fra land. Hvis store deler av feltene på norsk sokkel blir elektrifisert, vil en kunne kutte de norske utslippene med opp mot 7 millioner tonn CO2.


Slide

Utslippene fra fossil energi er hovedårsaken til klimaendringene og den viktigste løsningen er å erstatte fossil energi med fornybar. I Norge er petroleumsindustrien den største utslippssektoren. Utslippene kommer fra forurensende gassturbiner som generer kraft til installasjonene.

Zero tror derfor miljøvennlige bygg er viktig på veien mot nullutslippssamfunnet. Vi jobber spesielt med plusshus, fornybar energiproduksjon på bygg, energieffektivisering, og utfasing av fossile oppvarmingskilder.


Slide

Byggsektoren står for omkring 40 % av det norske energiforbruket. Globalt står sektoren for en om lag likestor andel av klimagassutslippene. Miljøvennlige bygg er slik sett en viktig nøkkel i kampen mot klimaendringene.

Teknologien for CCS er moden, har vært brukt i flere tiår, og vil på sikt, være billigere og mindre energikrevende. Barrierene og utfordringene er i de fleste tilfeller, finansiering, lovverk eller mangel på politisk vilje, eller en blanding av disse faktorene.


Slide

Det blir stadig mer presserende å kutte utslippet av klimagasser, og stadig klarere hvor dramatisk konsekvensene vil være hvis vi ikke gjør det. Karbonfangst -og lagring (CCS) alene vil ikke fjerne alle utslipp, men det kan ta en stor andel. Og i kombinasjon med fornybar energi, energisparing og andre klimatiltak, kan det gjøre en stor forskjell.

Det er derfor ikke mulig å løse klimautfordringen uten forpliktende innsats fra disse landene. ZERO jobber med at fornybar energi, energieffektivisering og utvikling og utbredelse av ny klimavennlig teknologi skal kunne sikre mellominntekts- og utviklingsland vekst og velferdsøkning uten økninger i klimagassutslippene.


Slide

ZEROs mål om å begrense klimaendringene krever at både industriland og utviklingsland reduserer klimagassutslippene sine. Mellominntektsland og vekstøkonomier som Kina, India og Brasil står for en stadig høyere andel av disse utslippene.

Transport av mennesker og varer er en sentral bærebjelke i vår økonomi og vårt samfunn. Derfor jobber ZERO med å gjøre det mulig å transportere mennesker og varer i biler, lastebiler, ferjer og fly uten å forurense.


Slide

Vi jobber med å bytte ut det fossile drivstoffet vi bruker i de fleste fremkomstmidler i dag med klimasmarte drivstoff som strøm, hydrogen eller biodrivstoff. Tidligere hadde man ikke annet valg enn å velge biler, lastebiler, busser og ferger som går på fossilt drivstoff. Men i dag har vi et valg. Transport trenger ikke lenger å forurense.


    

Velkommen til det norske energiteatret!
Velkommen til det norske energiteatret!

Jon Evang:  Velkommen til det norske energiteatret! (Av Marius Holm, først publisert på Syslagrønn 25.11.15) Null vekst i markedet for solceller og vindturbiner, og negative utslipp i neste generasjon. Det er grunnlaget for den norske energiforståelsen. Hvert år samles alle som betyr noe i energi-Norge til høstkonferanse i Det norske teatret, i regi av Statoil og Olje- og energidepartmentet. Og hvert år blir komedien fullbrakt med selvbedrag, selvmotsigelser og naivitet i en grad som grenser mot den perfekte tragedie, både for klima og for norsk økonomi. Statsminister Erna Solberg åpnet ballet, med tydelig presisering av Norges sterke forpliktelse til togradersmålet. Solberg skal ha ros for at hun tør påpeke at olje- og gassnæringen neppe blir like lønnsom i framtiden, og for sin klare avvisning av gjentatte krav om støtte til en kriserammet fossilnæring. Men hun hopper bukk over fundamental matematikk når hun i likhet med Statoils Eldar Sæthre slår fast uten noen tvil at forbruket av olje og gass vil forbli høyt i framtiden, også i et tograders scenario. For å holde oss under to grader, må framtidige, akkumulerte, energirelaterte utslipp av CO2 holdes innenfor et budsjett på 800 gigatonn. I 2014 var utslippene ut på ca 32 gigatonn. Det betyr at budsjettet er brukt opp i 2040, om utslippene flater ut på fjorårets nivå. Forpliktelsene som ligger til grunn for Paris-møtet vil dessverre ikke gi oss noe pusterom. Tvert imot, utslippene stiger, men heldigvis i et lavere tempo. Rask vekst i kull i land som India, Thailand, Filippinene og Indonesia gir oss dermed to muligheter til å holde oss innenfor karbonbudsjettet. Det beste alternativet, en eksplosiv utvikling i fornybar energi og utslippsfri transport, har få tilhengere i det norske energiteatret, kanskje fordi nettopp IEAs tall gjør det vanskelig å tro på.  Hvert år legger IEA fram sitt 450-scenario, og sitt «current policy scenerio».  Og selv etter flere år med formidabel vekst i sol og vind, legger IEA fortsatt null vekst til grunn i scenariene sine.  Men likevel får IEA publikum til å TRO at de legger en vekst til grunn. La oss ta 450 scenariet. I følge IEA skal vi da 1519 GW total installert solenergi, og 1908 gw vindkraft i 2040. Det høres ut som en kraftig vekst, siden dagens nivå er ca 230 GW sol, og ca 700 GW vindkraft. Solceller vil med en slik utvikling vokse fra 1 til 7 prosent av global strømproduksjon. Men enkel matematikk viser IEA her forutsetter at markedet for solceller og vindkraft begge skal ligge flatt på henholdsvis 50 GW per år for sol, og 60 GW per år for vind, helt fram til 2040. Figur 1Kilde: IEA World energy outlook 2015, s587 Det er omtrent det samme nivået som i dag. Vindkraft passerte 50 GW i 2014, mens sol forventes å lande på ca 55 gw i 2015. Med andre ord, null vekst i markedet for solceller og vindturbiner de neste 25 årene. Det er nærmest utenkelig. Sol har vokst eksplosivt de siste årene. Halvparten av alle solceller i drift, er installert de siste tre årene. Prisene faller fortsatt, og sol og vind erobrer stadig nye marked. Markedskreftene tar gradvis over for politikken som drivkraft. Det hører med til historien at IEA knapt har vurdert om elbiler kan spise markedsandeler fra olje i transportsektoren, til tross for at batteriprisen faller raskt med økende elbilvolumer. Mens IEAs konsekvente undervurdering av fornybar energi nærmest har blitt et globalt diskusjonstema, velger den norske regjeringen å presentere IEAs tall som fasiten. Gjentatte forsøk på å påpeke den logiske bristen, møtes med skuldertrekk fra Tord Lien og hans byråkrater. Figur 2Kilde: Cicero - presentasjon fra Glen Peters Alternativet de fleste klynger seg til, er muligheten for at neste generasjon har negative utslipp. Man aksepterer at karbonbudsjettet for hele århundret brukes opp på et par tiår, og antar at våre etterkommere finner en enkel metode for å hente CO2 tilbake fra atmosfæren. Som illustrasjonen fra Cicero viser, må de netto negative i verste fall være i samme størrelsesorden som kullkraft er i dag, rundt 10 Gt CO2.  Karbonopptak er mulig, men får trolig nok med å kompensere for landbruksutslipp, som neppe kan falle mye når en voksende befolknings skal mettes. Selvfølgelig bør vi tilstrebe karbonnegative løsninger, men det grenser mot uetisk å skyve problemet over på neste generasjon i en slik utstrekning.                


Viktig vedtak for fornybar ferge- og skipsfart
Viktig vedtak for fornybar ferge- og skipsfart

Jon Evang:  Viktig vedtak for fornybar ferge- og skipsfart Stortinget gjorde i dag viktige vedtak for grønt skifte til fornybar ferge- og skipsfart. Et samlet Storting "ber regjeringen iverksette tiltak som sikrer at alle fylkeskommunale og kommunale ferger og hurtigbåter benytter lav- eller nullutslippsteknologi ved nye anbud og på ruter i egen regi. " Dette vil sikre at nå blir det omlegging til null- og lavutslippsløsninger på alle fergesambandene i Norge når mange fergestrekninger skal ut på anbud nå de nærmeste årene. ZERO markerte vedtaket med kake i Stortinget. (foto: Martin Grüner) – Nå kommer det grønne skiftet for fullt til fylkesfergene også, sier Marius Gjerset, teknologiansvarlig i ZERO. De fleste av landets fergesamband - 102 av 119 fergesamband - er drevet av fylkene og er helt sentralt for å få til det grønne skiftet til fornybar fergedrift. Norsk skipsbyggermiljø ligger i front i verden på batteriferger med verdens første batteridrevne bilferge Ampere i drift. Med et stort nytt marked for null- og lavutslippsløsninger vil det gi gode muligheter for videreutvikling av verdensledende nullutslippsløsninger for ulike skipstyper. Dette kan gi store ringvirkninger til maritim bransje også internasjonalt.  - Dette er et klimatiltak som vil ha store ringvirkninger gjennom teknologiutvikling og økt etterspørsel etter nye løsninger for hele den maritime sektoren. Her viser Stortinget en veldig god måte å drive fram utslippsreduksjoner og teknologiutvikling som vil ha store internasjonale ringvirkninger i klimaarbeidet. Dette bør Erna Solberg ta med seg rett inn i klimaforhandlingene i Paris til inspirasjon for andre om hvordan klimautfordringen kan løses, sier Gjerset. I desember 2014 vedtok Stortinget å be «regjeringen sørge for at alle fremtidige fergeanbud har krav til nullutslippsteknologi (og lavutslippsteknologi) når teknologien tilsier dette». Statens vegvesen er i gang med omstillingen i riksvegferjedriften. Det neste anbudet med krav til batteriferge på riksveisamband er nå ute på anbud på Anda-Lote sambandet, der det stilles krav til en elektrisk ferge og en lav- eller nullutslippsferge på enten strøm og/eller biodrivstoff. ZERO arrangerte i oktober en stort seminar om gjennomføring av null- og lavutslipp fergedrift på fylkesambandene. Mange fylker som er godt igang med å jobbe med dette og er klar til å gjennomføre dette, med Hordaland som først ute. http://blogg.zero.no/2015/10/na-kommer-utslippsfrie-ferger-til-fylkesfergene/ Også null- og lavutslipp godstransport på sjø. I vedtaket tar Stortinget også viktig beslutninger for å få til lav- og nullutslippsteknologi i nærskipsfarten. "ber Stortinget ber regjeringen legge fram forslag til tiltak for økt bruk av lav- og nullutslippsteknologi i nærskipsfarten, og komme tilbake til Stortinget med dette." Andre viktige punkter i Stortingsvedtaket idag er: Komiteen ønsker å videreføre NOx-fond-ordningen med nye reduksjonsmål for næringen, og ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om dette på egnet måte. Komiteen vil understreke at naturgass i denne sammenheng ikke kan regnes som lavutslippsteknologi Komiteen mener regjeringen bør benytte utviklingskontrakter til å få inn anbud på hydrogenferger og andre nullutslippsteknologier. Dok8 forslaget om nullutslippsteknologi i fergetransporten og bruk av ny teknologi i nærskipsfarten https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=62907


ZEROfrokost: Enova - Mange oppgaver og stor frihet, hvordan sikre at politiske mål nås?
ZEROfrokost: Enova - Mange oppgaver og stor frihet, hvordan sikre at politiske mål nås?

guronereng:  Frokostmøte onsdag 16. desember Enovas overordnede føringer fra 2017 og årene framover skal behandles i forbindelse med Energimeldingen. Riksrevisjonen har nylig redegjort for myndighetenes arbeid med energieffektivisering i bygg. Rapporten avdekker behov for å samordne virkemiddelbruken, samtidig som det rettes kritikk mot manglende energiresultater som følge av Enovas byggprogrammer. Politikerne har gitt Enova ansvar for flere sektorer og dermed flere oppgaver. Vi ser nærmere på to av dem: Transport og bygg og inviterer politikere til en debatt der vi stiller spørsmål om målene Enova bør ha i hele sitt nedslagsfelt og hvordan målene bør nås. Sted: Sangerhallen på Håndverkeren, Rosenkrantzgate 7, Oslo. Inngang Kristian IV gate. Påmelding her, innen mandag 14.des kl. 12:00. Program:     Arrangører: ZERO, Norsk Teknologi og Elektroforeningen


PRESSEMELDING: -Virkemidlene monner ikke nok
PRESSEMELDING: -Virkemidlene monner ikke nok

kristinbrenna:  I dag la Riksrevisjonen fram rapporten "Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med energieffektivitet i bygg". Riksrevisjonens undersøkelse viser at de juridiske virkemidlene for energi-effektivisering ikke fungerer for eksisterende bygg, at de økonomiske virkemidlene reduserer energibruken lite, og at det er behov for mer informasjon og samordning. - Samlet virkemiddelpakke overfor eksisterende bygningsmasse er alt for puslete. Vi trenger for eksempel en langt mer vidtrekkende enøkordning i bygg, sier fagansvarlig for bygg i ZERO, Guro Nereng. - Bytting av vinduer og utbedring av fasaden er noe folk gjør svært sjeldent, det er derfor viktig at det gjøres mest mulig energieffektivt når man først setter i gang å pusse opp. Der må myndighetene bidra til å skape incentiver, sier Nereng. Enova i dag gir ikke støtte til disse tiltakene som monner mest. Vi mener at støtte til disse tiltakene bør komme som skattefradrag eller inkluderes i Envoas støtteordning. Riksrevisjonen viser til at bare 113 personer fikk støtte til forbildeordningen for totaloppgradering av bolighus, av 2,3 millioner boligbygg, hvilket betyr at bare 0,05 promille har benyttet seg av ordningen. Man må ha hele boligmassen med. -Det er dessuten godt at myndighetene selv endelig slår fast at det trengs mye mer klarhet i regelverket for bygg. Det trengs tydelighet i hvilke tilfeller byggforskriften gjelder, og ikke minst mener ZERO at det trengs egne retningslinjer for energiambisiøs oppgradering av eksisterende bygningsmasse, fastslår Nereng. For mer informasjon kontakt: fagansvarlig bygg Guro Nereng tlf 41 62 44 26 kommunikasjonsrådgiver Kristin Brenna tlf 93 88 22 72


Pressemelding fra ZERO: Samarbeidspartiene skyver på viktige klimagrep
Pressemelding fra ZERO: Samarbeidspartiene skyver på viktige klimagrep

Jon Evang:  Pressemelding fra ZERO: Samarbeidspartiene skyver på viktige klimagrep - Samarbeidspartiene er blitt enige om mange gode enkelttiltak på klima, særlig innenfor transport. Overgangen til utslippsfrie transportmidler fortsetter, bl.a gjennom redusert elavgift for elektriske transportmidler som ferger, og elektriske busser og lastebiler. Det blir også økt krav om bruk av bærekraftig biodrivstoff, og fly får redusert landingsavgift dersom de bruker bærekraftig biodrivstoff. Gode tiltak som tar oss i riktig retning, sier Marius Holm, leder i miljøstiftelsen ZERO. - Det er også bra med forstsatt satsing på klimateknologi, blant annet gjennom opprettelsen av Fornybar AS. - Men det grepet som virkelig kunne få fart på grønt skifte til fornybar transport utsettes, nemlig å gjøre fossile biler dyrere og øke avgiftene på fossile drivstoff. Det må til om bilparken skal bli tilnærmet utslippsfri i 2030, sier Marius Holm, leder i miljøstiftelsen ZERO. - Vi ligger nå bak med tanke på å nå målene i klimaforliket. Regjeringen gjør det vanskelig for seg selv når de overlater oppfyllelsen av egne klimamål til det siste statsbudsjettet for denne perioden. Erna Solbergs lederskap blir nå helt avgjørende for om denne regjeringen lykkes i klimapolitikken, sier Marius Holm, leder i ZERO. Samarbeidspartiene hadde i sin felles erklæring at «Samarbeidspartiene vil føre en offensiv klimapolitikk og forsterke klimaforliket». Det gjenstår 7 – 9 millioner tonn for å nå målene i klimaforliket om utslippskutt innen 2020, så samarbeidspartiene har dårlig tid. I snitt må det kuttes 2 mill. tonn CO2 per år fram til 2020 for å oppfylle klimaforliket. I tillegg er vi ikke i rute for å nå regjeringens mål om 40 prosent kutt i ikke-kvotepliktig sektor. For mer informasjon/kommentarer kontakt: - leder i ZERO Marius Holm tlf. 957 21 632 - kommunikasjonssjef Jon Evang tlf. 93401382


Norges største eiendomsutviklere med storskala elbildeling
Norges største eiendomsutviklere med storskala elbildeling

per:  Byutviklingsbyråd i Oslo Hanna Marcussen åpnet elbildelingsprosjektet som i dag ble lansert av Aspelin Ramm Eiendom, Selvaag Eiendom, Hertz og ZERO. - Hovedfokuset for prosjektet er å etablere elbildeling som en selvsagt del av bolig- og områdeutviklingen i Oslo, både for eksisterende og nye borettslag og sameier. Næringslivet viser også med dette at de forbereder seg på å leve uten bil i sentrum, sier Eivind Thorne, Manager for Hertz BilPool. Åpning av showroom på Vulkan Bildeling er i ferd med å bli et reelt alternativ til privatbilen. Det som startet som private initiativer i sameier og boligbyggerlag, er i ferd med å bli en stor næring med profesjonelle aktører og innovative løsninger. Vulkan er ett av flere områder i Oslo der bilpooler fornyes med el-biler ettersom det forventes vekst i både bruken av bildeling og preferanse blant brukerne om å kjøre mer miljøriktig. På Vulkan etableres Norges største showroom for elbildeling hvor brukerne kan velge mellom en rekke modeller, og ambisjonen er å kunne fornye flåten løpende med de nyeste modellene som brukerne kan teste ut. - I Europa er det i dag mer enn 500 000 brukere av bildeling. Dette forventes å øke til fem millioner eller mer innen 2020. Vi har bare så vidt sett starten når det gjelder bildeling. Samtidig ønsker vi å stimulere til økt bruk av elbiler også i bildelingsordningene i våre prosjekter. Denne typen bildeling er bra for miljøet og bra for lommeboka. Vi skal etterstrebe å etablere flere bildelingsordninger med elektriske biler på våre eiendommer, sier Isak Oksvold, direktør for miljø- og samfunnsansvar i Aspelin Ramm Eiendom. Selvaag Eiendom tenker på samme måte. - Tjuvholmen, Colosseum og Løren er noen av de områdene vi utvikler, og her kommer det gode tilbud knyttet til elbildeling. Det vi nå gjør sammen med Aspelin Ramm Eiendom, ZERO og Hertz er et pionerarbeid som jeg tror byutviklere i flere land vil være nysgjerrige på, sier Martin Haanes, direktør utvikling i Selvaag Eiendom. Bygger på eksisterende erfaring Hertz er Norges ledende bilutleieselskap og også den største kommersielle aktøren innen bildeling. Totalt inkluderer ordningen 100 biler og 2000 medlemmer. Ordningen Hertz BilPool har vokst med over 50 prosent per år de seneste årene. - Det første konkrete vi gjør i dette felles prosjektet er å plassere ut flere typer elbiler og å bygge ladestasjoner til disse. Det vi overordnet vil oppnå er å stimulere Oslofolk til å knytte seg til en bildelingsordning snarere å eie egen bil, dernest å bidra til at man etterspør ladbare biler når man skal leie. Da får vi optimal miljøgevinst, sier Eivind Thorne i Hertz BilPool. Langsiktig mål Byfortetting, miljøhensyn og sosiokulturelle endringer knyttet til delingsøkonomien, er viktige drivkrefter for denne bildelingstrenden. Dette kombinert med nye og brukervennlige teknologiske løsninger gjør bildeling til et reelt alternativ for mange fler. Å gå fra fossil til fornybart drivstoff, kombinert med god kollektivtrafikk vil alltid være det viktigste, men skal vi komme til en utslippsfri transportsektor er vi avhengige av gode bildelingsordninger med ladbare biler og nye forretningsmetoder for mobilitet, mener miljøorganisasjonen ZERO. Én bildelingsbil erstatter 5-15 privatbiler og bildelere bruker bilen omtrent 1/3 mindre enn bileiere, ifølge beregninger gjort av Transportøkonomisk Institutt (TØI). - Dette prosjektet viser også at vi kan ha bildeling kun med ladbare biler. Dermed får man samlet en betydelig miljøeffekt av gode, tilgjengelig og brukervennlige bildelingsordninger. Det er veldig bra at de store eiendomsutviklerne nå virkelig har fått øynene opp for å tilrettelegge for bildeling, sier Ingvild Kilen Rørholt i ZERO. Enova Prosjektet er støttet av Enova for å utvikle konsepter og forretningsmodeller for elbildeling. Åpningen av Vulkan som elbilshowroom er første steget for å finne ut om markedet ønsker å ta i bruk bildeling og finne ut hva som må til for å velge elbil. Prosjektet er spesielt rettet mot bolig og områdeutvikling i byer, samt mot eksisterende borettslag og sameier.


PRESSEMELDING: Full stopp for fossilt i nybygg
PRESSEMELDING: Full stopp for fossilt i nybygg

kristinbrenna:  ZERO er svært fornøyd med at man gjør bygg til den første sektoren som forbyr bruk av nye fossile løsninger. De øvrige energireglene for nye bygg er et greit kompromiss, men arbeidet kan ikke stoppe her. Disse kravene er kun et steg på veien mot de langt mer ambisiøse kravene til nesten-nullenergibygg fra 2020 som er vedtatt i Klimaforliket. Setter endelig punktum for fremtidige fossile løsninger I utkastet til nye regler vurderte regjeringen å tillate varmeinstallasjon for fossil spisslast. All honnør til Jan Tore Sanner som nå forbyr dette. - Et forbud mot fossil fyring er et godt grep fra regjeringen, og sørger for at vi ikke bygger nye klimaproblemer. Dette er et viktig steg mot fossilfri energibruk også i eksisterende bygg, sier fagansvarlig i ZERO, Guro Nereng. Overlater for mye til utbyggerne ZERO mener for mye er overlatt til utbyggerne når det gjelder fortsatt å skape etterspørsel etter moderne varme- og kjøleløsninger. Større bygg får halvhjertede krav til energifleksible varmeløsninger som skal være tilrettelagt med lavtemperatursystemer for å kunne bytte oppvarmingsteknologi en gang i framtiden, men åpner for at hele oppvarmingsbehovet kan dekkes med elkjel. - Det er merkelig at regjeringen på den ene siden stiller krav til fleksibel infrastruktur men på den annen side legger til rette for installasjon av elkjel som bruker tre ganger så mye energi som varmepumper. Problemet er at de som bygger hus og bygg og selger videre kun ser på investeringskostnaden, og ikke tar hensyn til brukernes energiregninger, sier fagansvarlig i ZERO, Guro Nereng. Reglene vil dessuten kunne føre til sløsing med ressurser, som at overskuddsvarme sendes til å fyre for kråka heller enn å utnyttes, men viktigst av alt: Vi risikerer en stagnasjon i utviklingen av løsninger vi vil trenge i morgendagens bygg. Framtidsrettede solløsninger Regjeringen åpner nå for å godskrive solstrøm i alle typer bygg. Dette er helt i tråd med ZEROs forslag og vil være med på å bre grunnlaget for mer solceller i Norge. Regelen tillater noe lemping på energikravet til bygningskallet mot dobbelt så mye solstrømproduksjon. - Dette er et viktig steg på vei mot nær-nullenergibygg, sier Nereng. Valgfrihet for småhus For småhus gis det nå fleksibilitet mellom å velge pipe, vannbåren varme eller bygge etter passivhusstandard. Dette gjør framtidsrettede løsninger som de to sistnevnte mer attraktive. Arbeidet med tek2020 må starte umiddelbart Klimaforliket har vedtatt nesten-nullenergibygg fra 2020, som er langt mer ambisiøst enn disse nye kravene. Her er det bare for myndigheter, bransjen og miljøorganisasjoner å brette opp ermene og sette i gang med arbeidet med neste forskrift.   For mer informasjon kontakt: Fagansvarlig Bygg: Guro Nereng tlf. 416 24 426 Kommunikasjonsrådgiver: Kristin Antonsen Brenna tlf. 938 82 272


Arbeiderpartiet leverer ikke på grønt skatteskifte
Arbeiderpartiet leverer ikke på grønt skatteskifte

per:  Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett har flere gode justeringer på klimasiden, men mangler de nødvendige grepene for å sette fart på det grønne skiftet. – Det er skuffende at ikke Arbeiderpartiet viser større vilje til å bruke avgifter til å gjøre det dyrere å forurense, sier Marius Holm, leder i ZERO. Arbeiderpartiet skriver at de «i motsetning til regjeringen er villig til å bruke avgiftssystemet for å nå målsettingen fra klimaforliket.» Forslagene til endringer i avgifter er imidlertid puslete. Budsjettforslaget innebærer 25 øre i økt veibruksavgift, en omlegging av bilavgifter fra effekt til CO2 og en liten økning i avgifter på mineralolje. - Dette er alle endringer som går i riktig retning, men de er altfor små til å gjøre noen virkelig forskjell, sier Holm. ZERO savner blant annet en større økning i CO2-avgift, en avgift på fossil plast og en omlegging av elavgift der en generell økning kombineres med fritak for avgift der økt bruk av strøm er et viktig klimatiltak. – For å få til det grønne skiftet, må vi gjøre det lønnsomt å velge utslippsfrie alternativer, og da må politikerne våge å gjøre det dyrere å forurense, sier Holm. ZERO er glade for at Arbeiderpartiet øker energibistanden og overføringer til GIEK som støtter norske investeringer i fornybar energi i utviklingsland. - Det er imidlertid skuffende at de samtidig kutter på Norfund, som bruker halvparten av sine midler nettopp på investeringer i fornybar energi, sier Holm. ZERO er også fornøyde med at Arbeiderpartiet øker miljøteknologiordningen til Innovasjon Norge med 116 millioner, styrker Enova, og øker støtten til bioøkonomi. – Vi ser nå konturene av at Arbeiderpartiet begynner å konkretisere en satsning på grønn omlegging i industrien, sier Holm.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se alle støttespillere
Økonomisk støtte
Om ZERO

Zero Emission Resource Organisation
Youngstorvet 1, 0181 Oslo
+47 92 29 62 00, zero@zero.no

Ansatte
Kontakt
Publikasjoner

 Miljøstiftelsen ZERO
 @zeronorge
 zeronorge
 zero_org
 zeronorge