*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN / RSS / NYHETSBREV

Meld deg på ZEROs nyhetsbrev

Lukk


Om ZERO Ansatte
Kontakt Publikasjoner

   
   
   
   En rekke tiltak som kan bidra til å redusere jordbrukets klimabelastning er under utvikling og virkemidler som kan iverksette gode tiltak er til vurdering. Med tanke på at verdens matproduksjon bør vokse i årene som kommer, er det avgjørende for klimaarbeidet at klimagassutslippene ikke vokser i takt med produksjonsveksten.


Slide

Norsk jordbruk står for om lag 9 prosent av Norges samlede utslipp av klimagasser. CO2-utslipp fra fossil energibruk utgjør en mindre del av utslippene, mens størstedelen av jordbrukets klimabelastning stammer fra metanutslipp fra drøvtyggere og lystgassutslipp fra gjødsel.

Vi i ZERO jobber med å erstatte fossil energi med fornybar energi som innsatsfaktor, samt å fange og lagre utslipp. For at industrien skal ønske å ta disse mer miljøvennlige løsningene i bruk må det på plass langsiktige rammebetingelser, eller enkelt sagt: det må koste mer å forurense enn å la være.


Slide

Fastlandsindustrien i Norge utgjør ca. 20 % av norske utslipp. Reduksjon i utslippene ved disse vil gi et betydelig bidrag i Norges kamp for å få ned utslippene og derved begrense konsekvenser av klimaendringene. De fleste industriprosesser innebærer et større eller mindre klimagassutslipp.

Fornybare energikilder er for eksempel solenergi, vannkraft, vindkraft, bioenergi, bølgekraft, geotermisk energi, tidevannsenergi og saltkraft. Med unntak av geotermisk energi og tidevannsenergi, har all fornybar energi sin opprinnelse i solenergi.


Slide

Fornybar energi er energi som ikke kan brukes opp. Energien kommer fra kilder som har en kontinuerlig tilførsel av ny energi, og ikke kan tømmes innenfor tidsrammene som er gitt av menneskehetens tidsskala. ZERO mener at Norge og resten av verden må øke sin produksjon av fornybar energi og bruke denne til å erstatte fossil energibruk.

Et utslippsfritt alternativ til disse gassturbinene er strøm i kabel fra land. Hvis store deler av feltene på norsk sokkel blir elektrifisert, vil en kunne kutte de norske utslippene med opp mot 7 millioner tonn CO2.


Slide

Utslippene fra fossil energi er hovedårsaken til klimaendringene og den viktigste løsningen er å erstatte fossil energi med fornybar. I Norge er petroleumsindustrien den største utslippssektoren. Utslippene kommer fra forurensende gassturbiner som generer kraft til installasjonene.

Zero tror derfor miljøvennlige bygg er viktig på veien mot nullutslippssamfunnet. Vi jobber spesielt med plusshus, fornybar energiproduksjon på bygg, energieffektivisering, og utfasing av fossile oppvarmingskilder.


Slide

Byggsektoren står for omkring 40 % av det norske energiforbruket. Globalt står sektoren for en om lag likestor andel av klimagassutslippene. Miljøvennlige bygg er slik sett en viktig nøkkel i kampen mot klimaendringene.

Teknologien for CCS er moden, har vært brukt i flere tiår, og vil på sikt, være billigere og mindre energikrevende. Barrierene og utfordringene er i de fleste tilfeller, finansiering, lovverk eller mangel på politisk vilje, eller en blanding av disse faktorene.


Slide

Det blir stadig mer presserende å kutte utslippet av klimagasser, og stadig klarere hvor dramatisk konsekvensene vil være hvis vi ikke gjør det. Karbonfangst -og lagring (CCS) alene vil ikke fjerne alle utslipp, men det kan ta en stor andel. Og i kombinasjon med fornybar energi, energisparing og andre klimatiltak, kan det gjøre en stor forskjell.

Det er derfor ikke mulig å løse klimautfordringen uten forpliktende innsats fra disse landene. ZERO jobber med at fornybar energi, energieffektivisering og utvikling og utbredelse av ny klimavennlig teknologi skal kunne sikre mellominntekts- og utviklingsland vekst og velferdsøkning uten økninger i klimagassutslippene.


Slide

ZEROs mål om å begrense klimaendringene krever at både industriland og utviklingsland reduserer klimagassutslippene sine. Mellominntektsland og vekstøkonomier som Kina, India og Brasil står for en stadig høyere andel av disse utslippene.

Transport av mennesker og varer er en sentral bærebjelke i vår økonomi og vårt samfunn. Derfor jobber ZERO med å gjøre det mulig å transportere mennesker og varer i biler, lastebiler, ferjer og fly uten å forurense.


Slide

Vi jobber med å bytte ut det fossile drivstoffet vi bruker i de fleste fremkomstmidler i dag med klimasmarte drivstoff som strøm, hydrogen eller biodrivstoff. Tidligere hadde man ikke annet valg enn å velge biler, lastebiler, busser og ferger som går på fossilt drivstoff. Men i dag har vi et valg. Transport trenger ikke lenger å forurense.


    

Kontakt med ZERO i sommer?
Kontakt med ZERO i sommer?

Jon Evang:  Vi har stort sett ferie i juli, men ved pressehenvendelser som haster kan du ta kontakt med kommunikasjonssjef Jon Evang tlf. 93401382eller alternativt Ingrid Aasaaren tlf.48205210God sommer! 


ZEROexpo på Zerokonferansen 2015
ZEROexpo på Zerokonferansen 2015

Jon Evang:  Besøk vår nullutslippsutstilling på Youngstorget 27 & 28 oktober!   ZEROexpo er den eneste i sitt slag: En utstilling som viser frem null- og lavutslippsteknologiene i det grønne skiftet. Vår visjon er å presentere løsningene på en måte som engasjerer og inspirerer til handling. Kom og opplev 50 spydspisser fra inn- og utland – det fremste av klimavennlig teknologi og løsninger som tar oss til nullutslippssamfunnet.   Zerokonferansen går inn i sitt 10. år den 27. og 28. oktober 2015 på Youngstorget i Oslo. I mange år har konferansen hatt følge av en klimabilutstilling som har vist frem alle de nyeste klimabilmodellene i det norske markedet. Utstillingen har vekket begeistring blant Zerokonferansens publikum, og den har bidratt til å få flere klimavennlige biler ut på veiene, både i familiens hushold, og blant små og mellomstore flåteeiere.   Zerokonferansen 2015 retter søkelyset mot «De grønne spydspissene». På årets konferanse ser vi på spydspissene fra industri, transport, bygg, bioøkonomi, fornybar energi, finans, IT og en rekke andre sektorer, som tøyer teknologiske grenser, utfordrer etablerte sannheter, og får frem nye forretningsmodeller som får fart på det grønne skiftet.   På ZEROexpo vil vi i år spesielt vise frem løsninger som både i dag, og i fremtiden representerer et grønt skifte. I transportseksjonen vil vi fortsatt vise frem de råeste klimabilmodellene, som vil få følge av alt fra små elektriske sykler til et stort solcelledrevet fly. I seksjonen «Storbyen som internasjonal spydspiss» vil vi sammen med Oslo kommune vise hva som skal til for at en storby med alle dens innbyggere kan bli utslippsfri.   Skog og annen biomasse er kilder til fornybart råstoff som danner grunnlag for et stadig bredere spekter av produkter. Vi vil vise frem mange av de konkrete mulighetene disse ressursene gir oss. Det er uendelige bruksområder, og få kjenner til det som skjer av innovasjon og produktutvikling på dette området. I avdelingen for «Smarte bygg» vil vi vil presentere et knippe av de teknologiske løsningene som vil gjøre bygg til en del av løsningen på klimautfordringen. Smarte strømmålere, energistyring, solceller, energilagring, energieffektive hvite- og brunevarer, miljøvennlige møbler, varmepumper, solfangere og mye mer.   ZERO har et bredt samarbeid med næringslivet, og med ZEROexpo ønsker vi å bidra til økt oppmerksomhet og salg av klimavennlige produkter og tjenester. Primærmålgruppen for utstillingen er Zerokonferansens 1200 gjester, og utstillingen vil være gratis for øvrig publikum.  I tillegg til å holde åpent under hele konferansen, vil vi avholde en mottakelse på kveldstid den 26. oktober for spesielt inviterte, samt invitere hele Zerokonferansens publikum til «Electric Vorspiel» før konferansemiddagen den 27. oktober.   Følg med på http://www.zerokonferansen.no/ for program og utstillere! Vi ønsker alle publikummere og utstillere velkommen til ZEROexpo 2015 den 27. og 28. oktober på Youngstorget!   Hvis du har løsninger som du tror passer inn på ZEROexpo, ta kontakt med en av våre kontaktpersoner for en uforpliktende og hyggelig samtale!   Magnus Lundstein, magnus.lundstein@zero.no, 470 28 408 Tonje Sæther, tonje.saether@zero.no, 911 65 665 Anders Tangen, anders.tangen@zero.no, 986 71 974 Hege Horsberg, hege.horsberg@zero.no, 951 64 356  


Næringslivets klimapris på Zerokonferansen
Næringslivets klimapris på Zerokonferansen

Jon Evang:  Næringslivets klimapris på Zerokonferansen For andre gang deler NHO, NTNU og ZERO ut Næringslivets Klimapris. I 2014 gikk prisen til elfergen «Ampere», som nå går i ordinær rutetrafikk. Prisen ble delt mellom Fjellstrand verft, Norled, Siemens og Statens Vegvesen. Nå går startskuddet for årets nominasjon. Prisen deles ut på Zerokonferansen 27.oktober. Næringslivet er sentrale i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Formålet med denne prisen er å oppmuntre til klimavennlig innovasjon og nyskaping i norske bedrifter, samt gi oppmerksomhet til bedrifter som har skapt gode resultater på området. Klimavennlig omstilling og konkurransekraft er i økende grad to sider av samme sak. I fjor fikk vi mange nominasjoner fra høyst ulike bransjer, noe som viser at det drives et betydelig innovasjonsarbeid i norsk næringsliv for å bidra til et grønt skifte. Hvem kan få prisen? Vi ønsker å motta nominasjoner fra bedrifter over hele landet, fra ulike bransjer. Andre kan også nominere bedrifter som er aktuelle for en slik pris. Kandidatene må ha lansert eller iverksatt reelle innovasjoner eller nyskapinger innenfor sitt felt. Det kan være enten teknologiske nyvinninger eller forretningsmodeller som er drivere for klimavennlige løsninger eller annen klimavennlig omstilling. Resultatet må være betydelige utslippskutt eller bidrag til innfasing av lavutslippsteknologi. Kriteriene kan du lese nederst i denne bloggen. Hvordan nominere? Send oss en epost med kort beskrivelse av innovasjonen/tiltaket. E-post sendes til Jon Evang (jon.evang@zero.no) og Per Anker-Nilssen (per.anker-nilssen@nho.no) Fristen for nominasjoner er 1.oktober 2015. Juryen består av: Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO Marius Holm, leder i ZERO Ingvald Strømmen, dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved NTNU Kriterier for nominasjoner til Næringslivets klimapris: 1) Nominerte skal være norske bedrifter/virksomheter i Norge* 2) Nominerte skal ha lansert/iverksatt reelle innovasjoner eller nyskapinger innenfor sitt felt 3) Nominasjonen kan være enten teknologiske nyvinninger eller forretningsmodeller som er drivere for klimavennlige løsninger eller klimavennlig omstilling 4) Nominasjonen skal kunne bidra til å kutte hele eller en stor andel av utslippet/utslippene permanent og/eller fase inn null/lavutslippsløsninger på nye områder med stort potensial 5) Nominasjonen skal ha kommersielt potensial, og kunne oppnå lønnsomhet innen rimelig tid *kan være utenlandsk eid


ZERO på Arendalsuka 12.-18.august
ZERO på Arendalsuka 12.-18.august

Jon Evang:  Årets Arendalsuke finner sted fra 12.-18.august. ZERO er med! Vi er medarrangør på noen arrangementer, i tillegg deltar vi med innledere på flere. Zeroakademiet har også en samling under Arendalsuka. Les mer om programmet under Arendalsuka. Sammen med NHO arrangerer vi en debatt om Storbyer som del av klimaløsningen fredag 14.august kl 08.45 - 10.15 på Hotell Tyholmen Flere av våre største byer står foran store areal- og transportutfordringer i tiden fremover, når både befolkningsvekst og klimautfordringer skal møtes. Vi må ha en klar oppgavefordelingen mellom stat og kommune når det gjelder å løse disse utfordringene. ZERO og NHO ønsker å utfordre aktuelle politikere fra Regjeringen, Stortinget og kommunene på hvordan vi skal løse dette. Hvordan skal vi utvikle effektive og utslippsfrie transportløsninger i byene? Hvordan skal vi sikre god arealplanlegging i et klimaperspektiv? Hvilke virkemidler og hvilken handlefrihet bør kommunene ha for å utvikle gode klimaløsninger i sin kommune? Hvordan kan næringslivet bidra med de gode løsningene? Marius Holm (leder i ZERO) og Kristin Skogen Lund (adm.dir i NHO) deltar. Innledning ved Rolf Røtnes fra Damvad. Kommunalminister Jan Tore Sanner kommer, i tillegg til storbypolitikere fra Oslo og Trondheim (oppdateres fortløpende). Veien videre for ladbare biler Fredag 14.august kl.12.30 - 14.00 i bystyresalen, Arendal rådhus Sammen med Harald A. Møller AS arrangerer vi debatt og politisk samtale om veien videre for ladbare biler. Marius Holm og adm.dir i Harald A. Møller AS, Terje Male, utfordrer. Hvilke virkemidler trengs? Hvordan sikrer at vi innfasingen av ladbare biler fortsetter? Hvordan bygge marked for nye type biler? Vi spør Nikolai Astrup (H) og Terje Aasland (Ap, ikke endelig bekreftet). Vi skal også snakke om hvordan lavutslippssoner skal brukes som virkemiddel i byene, da har vi fått med oss Guri Melby (V, samferdselsbyråd i Oslo) og Henning Warloe (H, miljøbyråd i Bergen). Klimagrill på kilden - Hvordan skape 200 000 grønne arbeidsplasser? Fredag 14.august kl 14.30 - 16.30 på Kilden kulturhus i Arendal sentrum Det grønne skiftet, nedbemanning i oljesektoren og rivende teknologisk utvikling fører til omstilling i arbeidslivet. Kommer de grønne arbeidsplassene av seg selv, eller trenger vi politisk drahjelp? ZERO, Bellona, Natur og Ungdom og Energi Norge inviterer til debatt med representanter fra politikk, forskning og næringsliv. Møt blant andre Else-May Botten (Ap), Tina Bru (H), Kari Kaski (SV), Sveinung Rotevatn (V) og Kristin Halvorsen (Cicero). Innledning ved Idar Kreutzer, som nylig ble oppnevnt til Regjeringens utvalg for grønn konkurransekraft. Ordstyrer: Eivind Heløe Etter arrangementet blir det pølser og mingling på plassen utenfor. Flere andre arrangementer I tillegg deltar leder i ZERO Marius Holm på flere andre arrangementer: Torsdag 13.august, kl.12.00 - 14.00, Eureka kursrom 2, Amfiet: Grønn byutvikling: Bo høyt og tett - bør alle byer ha sitt Bjørvika?  Fredag 14.august kl.10.30 - 12.15, Grid-senteret: Urbane løsninger i lavutslippssamfunnet. Om boss-sug, gjenvunnet energi og en månelanding i Kommune-Norge Mandag 17.august kl. 10.00 - 12.00, Eureka Amfi: Datasentre i Norge og det grønne skiftet Tirsdag 18.august kl. 09 .00 - 15.00, Strand hotel Fevik Prosinkonferansen: Klimadugnad - Industriens ansvar  


Elbiler bør alltid være billigst
Elbiler bør alltid være billigst

Jon Evang:  Elbiler bør alltid være billigstTrykket som kronikk i Aftenposten 10.juni 2015Av Marius Holm, leder i ZEROTransportpolitikken bør ha to hovedmål: En utslippsfri bilpark og mindre bilbruk. Det er på tide å stramme skruen mot fossil transport, gjennom sterke incentiver for el- og hydrogenbil, sykkel og kollektivtransport.Med 50.000 elbiler er vi et lite skritt nærmere målet: en helt utslippsfri transportsektor. Men det er fortsatt 2,5 millioner fossilbiler der ute, som totalt kjører over 30 milliarder km i året. Innen 2050 må alle disse kilometerne erstattes med utslippsfrie alternativer som tog, sykkel, utslippsfrie biler og redusert reisebehov. Felles for alternativene er behovet for å bruke sterke virkemidler, som endrer adferd, utvikler teknologi eller gir investeringer i ny infrastruktur. Alternativene har også det til felles at de ikke egentlig er alternativer, men supplerende grep som alle er nødvendige deler av et effektivt, brukervennlig og utslippsfritt transportsystem. Vellykket elbilpolitikkI lys av dette behovet bør vi utforme virkemidler som ikke skaper målkonflikter mellom nødvendige tiltak. Elbilpolitikken i Norge er vellykket fordi vi som et av få land har lykkes med å dreie bilparken i riktig retning. Bilprodusenter uten elbiler i sin portefølje taper markedsandeler. Samtidig oppnår elbilprodusenter volum på sin produksjon og avkastning på sine investeringer. Uten markeder med sterke incentiver ville det blitt kroken på døren for pionérene i bilbransjen.Samtidig er mange skeptiske til at elbiler passerer gratis i bomstasjoner, parkerer gratis og får tilgang til kollektivfeltet fordi dette gjør det mindre attraktivt for en elbileier å velge sykkel og kollektivtransport. Det bør være lett å bli enige om at vi på den ene siden må ha virkemidler som reduserer bilbruk, og på den annen side bør ha politikk som endrer bilparken i grønnere retning. Salget av elbiler er ikke avhengig av at bompassering skal være gratis, men det avhenger av at det er vesentlig billigere å passere med elbil enn med fossilbil. Samtidig svekkes nå verdien av bompengefritak av den politiske usikkerheten om hvor lenge fritaket varer øker. Alltid billigst med elbilRundt byer som Oslo har vi en bomring som skal begrense unødig bilbruk og bidra til å finansiere kollektivtransport. Det er rimelig at elbiler også betaler bompenger. Men satsene må ikke utformes slik at det blir økonomisk gunstigere å velge fossilbil enn det nå er. Når elbilpolitikken nå skal gjennomgås, er det på tide med et vedtak som skaper langsiktig forutsigbarhet for bilkjøper om at det er økonomisk riktig å kjøpe elbil. I tillegg må vedtaket stimulere til å begrense bilbruken. ZERO foreslår derfor at det etter 2017 innføres en regel om at bompengesatsen for elbiler alltid skal være maksimalt 30 prosent av satsen for fossilbil. Lokalt bør det kunne gis større rabatt, men ikke mindre.For bilkjøper vil en slik regel styrke gevinsten for elbil. Rabatten kan ganges med antall passeringer gjennom hele bilens levetid fremfor dagens 100-prosentrabatt, som oppfattes som usikker. Bompengeselskaper og byplanleggere kan på sin side sikre både inntekter og handlefrihet til å begrense bilbruk. Når elbilandelen vokser til nivåer der også en sats på 30 prosent gir store inntektstap, kan satsene økes for alle. Men fortsatt bør det være en 30-prosentsats for nullutslippskjøretøy. Autopass-teknologi kan også gjøre det mulig å differensiere ytterligere. For eksempel kan ladbare hybrider få en mindre rabatt, mens det kan innføres en økt sats for gamle dieselbiler som forårsaker helseskadelig luftforurensning. Flere egne p-plasserGratis parkering er også omdiskutert. Her betyr nok antall P-plasser totalt mer enn pris. Men heller ikke her er det konflikt mellom hensynet til byutvikling og elbiler. Kommuner bør begrense antallet parkeringsplasser, men en økende andel av de gjenværende plassene bør være forbeholdt elbil. Også her kan det være rimelig med en langsiktig rabatt-regel: 50 prosent rabatt på den til enhver tid gjeldende pris.Kollektivfeltet har vært en gulrot for å velge elbil. På et fåtall strekninger er det i dag såpass mange elbiler at det forsinker bussen. Her bør det på lokalt nivå gjøres tilpasninger, slik som nå på E18, der elbiler må ha passasjer. På store innfartsveier med mange felt bør det innføres et miljøfelt for elbiler, ladbare hybrider, tungtransport og samkjørere. På denne måten sikres det en fortsatt fremkommelighetsgevinst for miljøvennlige biler på bekostning av fossilbiler, mens samkjøring kan redusere det totale antallet biler.Fritak for avgiftene på kjøp av elbil vil i mange år fremover være nødvendig for å kompensere for elbilens høyere pris – og for de bruksulemper som følger av begrenset rekkevidde. Utvikling av avgiftssystemet for biler går nå i retning av at bilens CO2-utslipp utgjør mesteparten av avgiftsgrunnlaget. I et slikt system trenger ikke elbilen eget fritak, siden den uansett vil få null avgift. Derimot må fritaket for merverdiavgift i utgangspunktet videreføres. Gradvis innføring av momsEngangsavgiften på vanlige biler er for lav til å gjøre elbiler konkurransedyktige. Når industriell utvikling i batteri- og elbilproduksjon gradvis gir lavere priser, kan momsfritaket gradvis fjernes. Det vil trolig være rimelig med en gradvis innføring av moms fra 2020. Gjør vi det tidligere, må vi samtidig øke engangsavgiften kraftig, ikke bare for verstingene, men for helt vanlige biler med CO2-utslipp fra 60–120 gram/km. Elbilsalget lever av forskjellen i avgifter. Om politikerne tør, står de fritt til å gjøre det dyrere å velge forurensende bil. Men når vi nå reviderer elbilpolitikken, må vi ikke starte med å gjøre elbil dyrere i forhold til fossilbil.Fritak for avgift representerer en kostnad på statsbudsjettet. Men det kan være nyttig å tenke gjennom følgende: Fravær av røyking gir avgiftstap for staten. Fravær av forurensing gir fravær av CO2-avgifter. I mange land er biler helt avgiftsfrie. Der arbeider mange for å innføre avgift på forurensende biler. Vi har en slik avgift allerede – og det bør vi fortsette med til vi har nådd det strategiske målet for elbilpolitikken: å bygge et marked og bidra til å redusere kostnadene. Og hvem vet, kanskje er fossilbilen da allerede på historiens skraphaug, sammen med Kodak, billedrørs-TV-er og skrivemaskiner?


Per Kristian Sbertoli starter i ZERO
Per Kristian Sbertoli starter i ZERO

Jon Evang:  Per Kristian Sbertoli er ansatt som senior kommunikasjonsrådgiver i ZERO, og starter 10.august. Han kommer fra stillingen som avdelingsleder for politisk avdeling i Plan Norge. - Jeg deler ZEROss overbevisning om at dersom vi skal lykkes med å bremse klimaendringene, må vi arbeide systematisk for å erstatte forurensende løsninger med helt utslippsfrie alternativer. Jeg er imponert over hva organisasjonen allerede har fått til i samarbeid med både næringsliv og myndigheter, og jeg ser veldig fram til å bidra inn i ZEROs strategiske kommunikasjonsarbeid for å få gjennomslag for klimaløsninger som gir store utslippskutt, sier Per Kristian Sbertoli. - Med ansettelsen av Per Kristian styrker vi teamet vårt i skjæringsflaten mellom politikk og kommunikasjon. Hans bakgrunn og erfaring fra politikk, strategisk kommunikasjon og kampanjer gjør ham til en verdifull ansettelse for ZERO. Jeg er sikker på at han vil bidra til å gjøre en forskjell i vårt arbeid med å realisere gode klimaløsninger, og gleder meg til samarbeidet, sier Marius Holm, leder i ZERO.For mer informasjon, kontakt kommunikasjonssjef Jon Evang, tlf 93401382


Pressemelding fra ZERO: Tilbakeslag for utfasing av fossil energi
Pressemelding fra ZERO: Tilbakeslag for utfasing av fossil energi

Jon Evang:  Pressemelding fra ZERO: Tilbakeslag for utfasing av fossil energi Statkraft har besluttet å ikke investere i Fosen- og Snillfjord-prosjektene i Midt-Norge. Lavere kraft- og elsertifikatpriser i Norden medfører at prosjektene ikke er lønnsomme - At Statkraft ikke går videre med Norges største vindkraftprosjekt på Fosen viser at det ikke er nok å ha en politikk for å bygge ut fornybar energi. Det blir hverken fornybarutbygging eller grønt skifte hvis ikke den nye strømmen tas i bruk for å fase ut den fossile halvparten av Norges energibruk, sier Marius Holm, leder i miljøstiftelsen ZERO. - For å få full effekt av sertifikatsystemet, må etterspørselssiden vokse. Transportsektoren, olje- og gass, og industri er områder hvor vi trenger å erstatte fossil energibruk med fornybar. Fremover trenger vi derfor å få bygget ut betydelige mengder fornybar energi, sier Marius Holm.- Norge har som klimamål å styrke sin rolle som produsent av fornybar energi. At Fosen ikke realiseres svekker denne målsettingen. I det minst bør alle diskusjoner om hvorvidt vi har nok strøm til elektrifisering av sokkelen nå være over, realiteten er at vi har kraftrikelighet og gode prosjekter i bakhånd, sier Marius Holm. For mer informasjon kontakt: leder Marius Holm, tlf. 95721632 fagansvarlig fornybar Siri Hall Arnøy tlf. 92464844 kommunikasjonssjef Jon Evang, tlf. 9340138295  


ZERO til Arendalsuka
ZERO til Arendalsuka

Jon Evang:  Årets Arendalsuke går av stabelen fra 12.-18.august. ZERO kommer selvfølgelig til å være der. Sammen med NHO skal vi se nærmere på hvordan storbyene kan løse sine klimautfordringer. Flere av våre største byer står foran store areal- og transportutfordringer i tiden fremover, når både befolkningsvekst og klimautfordringer skal møtes. Vi må ha en klar oppgavefordelingen mellom stat og kommune når det gjelder å løse disse utfordringene. ZERO og NHO ønsker å utfordre aktuelle politikere fra Regjeringen, Stortinget og kommunene på hvordan vi skal løse dette. Hvordan skal vi utvikle effektive og utslippsfrie transportløsninger i byene? Hvordan skal vi sikre god arealplanlegging i et klimaperspektiv? Hvilke virkemidler og hvilken handlefrihet bør kommunene ha for å utvikle gode klimaløsninger i sin kommune? Hvordan kan næringslivet bidra med de gode løsningene? Marius Holm (leder i ZERO) og Kristin Skogen Lund (adm.dir i NHO) deltar. Program samt øvrige innledere/debattanter blir oppdatert. Vi er også medarrangører av Klimagrill sammen med Energi Norge mfl. I tillegg skal Marius Holm og flere andre delta på ulike arrangementer. NB! Vi har noen hotellrom ledig deler av uka, ta kontakt med ingrid.aasaaren@zero.no hvis du trenger rom.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se alle støttespillere
Økonomisk støtte
Om ZERO

Zero Emission Resource Organisation
Youngstorvet 1, 0181 Oslo
+47 92 29 62 00, zero@zero.no

Ansatte
Kontakt
Publikasjoner

 Miljøstiftelsen ZERO
 @zeronorge
 zeronorge
 zero_org
 zeronorge