EN / RSS / NYHETSBREV

Meld deg på ZEROs nyhetsbrev

Lukk


Om ZERO Ansatte
Kontakt Publikasjoner

   
   
   
   En rekke tiltak som kan bidra til å redusere jordbrukets klimabelastning er under utvikling og virkemidler som kan iverksette gode tiltak er til vurdering. Med tanke på at verdens matproduksjon bør vokse i årene som kommer, er det avgjørende for klimaarbeidet at klimagassutslippene ikke vokser i takt med produksjonsveksten.


Slide

Norsk jordbruk står for om lag 9 prosent av Norges samlede utslipp av klimagasser. CO2-utslipp fra fossil energibruk utgjør en mindre del av utslippene, mens størstedelen av jordbrukets klimabelastning stammer fra metanutslipp fra drøvtyggere og lystgassutslipp fra gjødsel.

Vi i ZERO jobber med å erstatte fossil energi med fornybar energi som innsatsfaktor, samt å fange og lagre utslipp. For at industrien skal ønske å ta disse mer miljøvennlige løsningene i bruk må det på plass langsiktige rammebetingelser, eller enkelt sagt: det må koste mer å forurense enn å la være.


Slide

Fastlandsindustrien i Norge utgjør ca. 20 % av norske utslipp. Reduksjon i utslippene ved disse vil gi et betydelig bidrag i Norges kamp for å få ned utslippene og derved begrense konsekvenser av klimaendringene. De fleste industriprosesser innebærer et større eller mindre klimagassutslipp.

Fornybare energikilder er for eksempel solenergi, vannkraft, vindkraft, bioenergi, bølgekraft, geotermisk energi, tidevannsenergi og saltkraft. Med unntak av geotermisk energi og tidevannsenergi, har all fornybar energi sin opprinnelse i solenergi.


Slide

Fornybar energi er energi som ikke kan brukes opp. Energien kommer fra kilder som har en kontinuerlig tilførsel av ny energi, og ikke kan tømmes innenfor tidsrammene som er gitt av menneskehetens tidsskala. ZERO mener at Norge og resten av verden må øke sin produksjon av fornybar energi og bruke denne til å erstatte fossil energibruk.

Et utslippsfritt alternativ til disse gassturbinene er strøm i kabel fra land. Hvis store deler av feltene på norsk sokkel blir elektrifisert, vil en kunne kutte de norske utslippene med opp mot 7 millioner tonn CO2.


Slide

Utslippene fra fossil energi er hovedårsaken til klimaendringene og den viktigste løsningen er å erstatte fossil energi med fornybar. I Norge er petroleumsindustrien den største utslippssektoren. Utslippene kommer fra forurensende gassturbiner som generer kraft til installasjonene.

Zero tror derfor miljøvennlige bygg er viktig på veien mot nullutslippssamfunnet. Vi jobber spesielt med plusshus, fornybar energiproduksjon på bygg, energieffektivisering, og utfasing av fossile oppvarmingskilder.


Slide

Byggsektoren står for omkring 40 % av det norske energiforbruket. Globalt står sektoren for en om lag likestor andel av klimagassutslippene. Miljøvennlige bygg er slik sett en viktig nøkkel i kampen mot klimaendringene.

Teknologien for CCS er moden, har vært brukt i flere tiår, og vil på sikt, være billigere og mindre energikrevende. Barrierene og utfordringene er i de fleste tilfeller, finansiering, lovverk eller mangel på politisk vilje, eller en blanding av disse faktorene.


Slide

Det blir stadig mer presserende å kutte utslippet av klimagasser, og stadig klarere hvor dramatisk konsekvensene vil være hvis vi ikke gjør det. Karbonfangst -og lagring (CCS) alene vil ikke fjerne alle utslipp, men det kan ta en stor andel. Og i kombinasjon med fornybar energi, energisparing og andre klimatiltak, kan det gjøre en stor forskjell.

Det er derfor ikke mulig å løse klimautfordringen uten forpliktende innsats fra disse landene. ZERO jobber med at fornybar energi, energieffektivisering og utvikling og utbredelse av ny klimavennlig teknologi skal kunne sikre mellominntekts- og utviklingsland vekst og velferdsøkning uten økninger i klimagassutslippene.


Slide

ZEROs mål om å begrense klimaendringene krever at både industriland og utviklingsland reduserer klimagassutslippene sine. Mellominntektsland og vekstøkonomier som Kina, India og Brasil står for en stadig høyere andel av disse utslippene.

Transport av mennesker og varer er en sentral bærebjelke i vår økonomi og vårt samfunn. Derfor jobber ZERO med å gjøre det mulig å transportere mennesker og varer i biler, lastebiler, ferjer og fly uten å forurense.


Slide

Vi jobber med å bytte ut det fossile drivstoffet vi bruker i de fleste fremkomstmidler i dag med klimasmarte drivstoff som strøm, hydrogen eller biodrivstoff. Tidligere hadde man ikke annet valg enn å velge biler, lastebiler, busser og ferger som går på fossilt drivstoff. Men i dag har vi et valg. Transport trenger ikke lenger å forurense.

Håvard Melby
Jon Evang
Per Kristian Sbertoli
Ingrid Aasaaren
Gabriel Wergeland Krog
Guro Nereng
Lene Westgaard-Halle
Magnus Lundstein
Marius Holm
Svein Sundsbø
Kåre Gunnar Fløystad
Dagfrid Forberg
Hege Horsberg
Anders Tangen
Jenny Skagestad
Kari Asheim
Ingvild Kilen Rørholt
Ane Norgård Brohaug
Are Munkeberg
Benjamin Myklebust
Camilla Svendsen Skriung
Tonje Sæther
Marius Gjerset

    

ZEROs innspill til Statsbudsjettet for 2016
ZEROs innspill til Statsbudsjettet for 2016

Jon Evang:  ZERO har klare forventninger til Statsbudsjettet for 2016. Klimakrisen er vår tids største samfunnsutfordring. ZERO mener at det er behov for en mer ambisiøs og handlingsorientert klimapolitikk. Statsbudsjettet for 2016 må vise hvordan regjering og storting har tenkt å nå klimamålene for 2020, 2030 og frem mot 2050, og hvordan det påvirker Norges klimautslipp. Du kan lese alle våre innspill her  151006 Statsbudsjett2016 samlede innspill ZERO For mer informasjon eller kommentarer kontakt Marius Holm tlf. 957 21 632 (overordnet/transport) Lene Westgaard Halle tlf. 974 37 044 (fagansvarlig finans/statsbudsjett) Kåre Gunnar Fløystad tlf. 951 80 221 (fagansvarlig bioøkonomi/industri/CCS) Guro Nereng tlf. 416 24 426 (fagansvarlig bygg/enøk) Per Kristian Sbertoli tlf. 930 89 103 (kommunikasjonsansvarlig Statsbudsjett)


Torfinn Belbo ansatt i ZERO
Torfinn Belbo ansatt i ZERO

Kare Gunnar:  Torfinn Belbo er ansatt som rådgiver innen fornybar energi og bio i ZERO. - Jeg har sterk tro på ZERO som miljøorganisasjon og er imponert over hvordan ZERO får gjennomslag for klimavennlige løsninger. Samme hvor store utfordringer vi står ovenfor i klimasammenheng, så må vi møte disse med konkret handling og konstruktivt arbeid, sier Torfinn Belbo. - ZERO bidrar til å løfte i nullutslippsløsninger som i dag kanskje er ulønnsomme, men som på sikt vil bli konkurransedyktige med de fossile alternativene, og dermed ta oss ut av fossilalderen. Denne jobben vil jeg være med på, og jeg glad for at ZERO vil ha meg med på laget. Torfinn er fra Snåsa og er masterstudent på Fornybar energi-programmet ved NMBU i Ås. Han fullfører masterarbeidet våren 2016 og skal i første omgang jobbe deltid i ZERO. Han har tidligere studert ved blant annet St. Olaf College i Minnesota, USA og Albert-Ludwigs Universität i Freiburg, Tyskland. Han har også hatt kortere engasjement hos Multiconsult og Statkraft. Torfinn har også vært styreleder i Studentsamskipnaden i Ås, leder av Studenttinget og vært skuespiller under UKA. - Med sin tverrfaglige bakgrunn fra NMBU vil Torfinn bli en verdifull ressurs i arbeidet vi gjør innenfor fornybar energi og bioøkonomi. Jeg ser fram til å samarbeide med Torfinn, og er sikker på at han kan bidra til nye seire i klimasaken, sier Marius Holm, leder i ZERO.   For mer informasjon, kontakt kommunikasjonssjef Jon Evang, tlf 934 01 382 eller Torfinn Belbo, tlf. 959 65 459 [caption id="attachment_3067" align="alignnone" width="300"] Torfinn Belbo starter i ZERO[/caption]


Kampen for tilværelsen i bioøkonomien
Kampen for tilværelsen i bioøkonomien

per:  Av Kåre Gunnar Fløystad, Fagansvarlig i ZERO. På trykk i Nationen 5. oktober 2015. Det grønne skiftet handler om å erstatte fossilt med fornybart. Bioøkonomien står for den økologiske delen av dette skiftet, og har hovedansvar for å redusere bruken av fossilt der det er behov for fornybart karbon. Globalt dominerer fossilt karbon, og selv i Norge står fossilt for halvparten av energibruken. Da er det skremmende at man i Norge (senest i Nationen 25. september) trekker opp en konflikt om hvilke type biomasse som skal nyttes, i en redsel for at «sitt råstoff» ikke skal få nok oppmerksomhet. Fokuset i bioøkonomidebatten er for råstofforientert, og til tider litt råstoffnasjonalistisk. Dette begrenser og reduserer bioøkonomien og den rollen den kan spille i det grønne skiftet. Kompetansen og mulighetene er ikke nasjonsspesifikke, og hva som er bærekraftig kan ikke defineres kun ut i fra hva man ser fra sin tue. «Kampen om bioøkonomien» bør etter ZEROs mening handle om å realisere de mange mulighetene som finnes for ny bruk og bedre utnyttelse av biomasse. Hvilke nye markeder skal biomasse erobre fra det fossile? Det er utvilsomt mye å ta av. I stedet er det i ferd med å utvikle seg til en kamp mellom ulike typer biomasse, - og man ser ut til å ha glemt at begrepet bioøkonomi i sin tid handlet om å skape en motsats til petroleumsøkonomi. Det er nok fossilt å ta av! Skogsektoren var tidlig på offensiven og hadde tanker om at deres sektor skulle være den viktigste delen av bioøkonomien. Jordbrukssektoren ble dermed skremt og redd man glemte deres viktige bidrag og industri. Når fokuset ble rettet mot det landbaserte, våknet også den blå sektoren og var redd det skulle lukte for mye skog og ku av bioøkonomistrategien. De tre sektorene står i svært ulike situasjoner, så interessekampen er ikke overraskende. Skogsindustrien trenger handling nå for å overleve. Den marine sektoren er blant verdens største og har mange store offensive muligheter som ligger forskningsmessig lengre framme. Landbruket er i en slags mellomposisjon, hvor behovet for handling ikke er like akutt nå, men hvor forskning utvilsomt er ønskelig. ZERO mener bioøkonomien vil ha behov for biomasse fra både avfall, grønn og blå sektor. Skogsektoren har høye forventninger til en bioøkonomistrategi. Det er ikke rart. Det kom flere løfter i regjeringsplattformen for to år siden, og senere ble SKOG22 satt i gang og fullført. Før den rakk å finne sin skuff, var man i gang med en bioøkonomistrategi, og senere kom det bud om en ny skogmelding. Men samtidig som tiltak utsettes i påvente av dokument etter dokument, eksporteres råvaren. Ikke bare til Sverige, - men i kontainere til Kina eller på lastebil til Østerrike. Skogsindustrien i Norge har passert et «tipping point» for kritisk masse. For å løse utfordringene i skogsektoren og realisere nye investeringer og mulighetene som ligger der, er det nå ett dokument som gjelder: Statsbudsjettet. Når man ser på utviklingen av bioøkonomi i Europa, er det klart at det ikke nødvendigvis er noen sammenheng mellom landene med flest og lengst strategier, og landene som handler og får investeringer realisert. Framfor å skape konflikter om innholdet i bioøkonomistrategien, ønsker ZERO heller et felles trykk for å realisere tiltak i Statsbudsjettet. Vi har store forventninger til at det vil inneholde flere og sterkere incentiver for å velge fornybare framfor fossile løsninger.


Forventer omfattende ENØK-fradrag i statsbudsjettet
Forventer omfattende ENØK-fradrag i statsbudsjettet

per:  - Når statsbudsjettet legges fram på onsdag, forventer vi et ENØK-fradrag som inkluderer inkludere alle gode energitiltak i hjemmet, sier Guro Nereng, fagansvarlig for bygg i ZERO. En undersøkelse som Byggmakker legger fram i dag viser blant annet at: Hver femte boligeier mener det er behov for å etterisolere deres bolig. Over halvparten svarer at det vil være mer aktuelt å gjennomføre energieffektiviserende tiltak dersom slike tiltak blir fradragsberettiget. To av tre norske boligeiere kjenner ikke til de statlige støtteordningene for enøk-tiltak i egen bolig. Innføring av skattefradrag for ENØK var det eneste konkrete tiltaket Tine Sundtoft framhevet da hun ved tiltredelsen sa at regjeringen skulle «forsterke klimaforliket», og statsminister Erna Solberg varslet 8. september i år dette kommer i statsbudsjettet for 2016. Venstre sier også i dag at dette er et av deres viktigste krav til statsbudsjettet. Det er imidlertid viktig at ordningen blir omfattende nok. - Skattefradragsordningen må være relevant for folk flest fra dag én og må derfor inkludere alle gode energitiltak i hjemmet. Når Kari og Ola først skal pusse opp fasaden må de få et dytt for å skifte til ekstra gode vinduer og isolere godt nok. Det må i tillegg gis skattefradrag for alt fra solceller og utfasing av fossil oppvarming til tekniske energitiltak som styringssystemer, sier Guro Nereng, fagansvarlig for bygg i ZERO - All vår erfaring tilsier at det må helt klar politiske føringer til for at for eksempel etterisolering og energieffektive vinduer inkluderes i skattefradraget for ENØK. Det holder ikke å overlate dette til embetsverkets utforming av regler, sier Nereng. - Folk skifter vinduer og fasade hvert 30–40. år. Når folk ikke velger å gjøre de riktige grepene for å energieffektivisere, blir det altså lett 30 år til neste gang det blir mulig. - Vi vil måle regjeringen på hvor mye energieffektivisering de får til. Hvis ordningen ikke utløser store volum blir dette kun symbolpolitikk, sier Nereng. Dagens ordninger har utløst svært få energitiltak i husholdningene. Så langt i år er det kun snakk om i overkant av 2000. Energisparing vil frigjøre energi til andre klimatiltak og vil blant annet kunne frigjøre nok strøm til å lade en norsk bilpark bestående av 100 prosent elbiler. Se Byggmakkers Energirapport her


Elon Musk vs Spetalen
Elon Musk vs Spetalen

per:  Spetalen pleier å tjene penger på investeringene sine, men hva er det som får han til å tro at han kan konkurrere med Musk? Av Marius Holm, leder i ZERO Tirsdag presenterte Elon Musk den etterlengtede Tesla Model X,. Timingen kunne neppe vært bedre. I kjølvannet av Volkswagens dieseljuks spår analytikere at begynnelsen på slutten av forbrenningsmotorens æra har kommet. Model X, entret bokstavelig talt scenen med falkevingedører, campingvogn og sikkerhetsløsninger som går langt utenpå fossile konkurrenter. Den har firehjulstrekk, syv seter, rekkevidde på over 400 km og et energiforbruk tilsvarende under 0,2 liter bensin per mil. Igjen viser Musk at Tesla får til alt de setter seg fore. Med både biler og hjemmebatteriet Powerwall går han praktisk til verks og oppfyller spådommen til Silicon Valley-tenkeren Tony Seba, om hvordan «Silicon valley vil gjøre olje, kull, gass, atomkraft, kraftselskaper og fossile biler overflødige i 2030». Og selv om Volkswagen og de andre bilprodusentene baler med NOx, følger de etter, med alt fra E-golf, som er Norges mest solgte bil, til kommende Audi Q6, som kan måles med Tesla X. I lys av elbilutviklingen, og ikke minst batterifergen Ampere, har mange vanskelig for å se noen plass for den gamle traveren hydrogen i framtidens energisystem, men unntakene finnes. Øystein Stray Spetalen, som fra før har investert oppstrøms i hydrogenkjeden med sin posisjon i NEL-hydrogen, har investert ytterligere 300 millioner i et selskap som lager tankingsstasjoner. Spetalen pleier å tjene penger på investeringene sine, men hva er det som får han til å tro at han kan konkurrere med Musk? En investor som har forlatt oljebransjen og tjent seg rik på solenergi, burde vel vite bedre enn å tro på «dinosaurene» Toyota, Daimler, Honda, GM og Ford når de sier at hydrogen er framtiden? Og forstå at ingen vil kjøpe drivstoff når de kan få det nesten gratis fra solcellene på garasjetaket? Jeg er blant de som tror batterier vil dominere i personbiler, rett og slett fordi de fungerer fantastisk, og ikke minst, de er allerede på markedet. Men nå kommer hydrogenbilene også. Med lengre rekkevidde og lynrask «lading». Japan satser tungt på hydrogen med visshet om at prisen på masseproduserte brenselcellebiler neppe blir høyere enn dagens forbrenningsmotor. Tyskland også, som ser at hydrogenkjedens energitap er et lite relevant problem når man stadig flere timer har for mye sol og vind, som med hydrogen kan produseres for lager. I Japans tett befolkede byer har ikke folk mulighet til å produsere sin egen elbilstrøm på taket. Kanskje er det lettere for energisystemet, særlig i ressursknappe Japan, å produsere drivstoff som kan lagres, eventuelt importeres fra land med større fornybarressurser? Hvis vi forutsetter at både hydrogensystemer og batterier oppnår de kostnadsreduksjoner som optimistene i begge leire tror på, vil de to energilagrene være vinnere på forskjellige områder. Batteriet har lavt energitap fra strøm-batteri-strøm, men høy marginalkostnad på lagerstørrelse. Hydrogen har stort energitap fra strøm-hydrogen-strøm, men lav marginalkostnad på lagerstørrelse. I bilen betyr det at batteri er vinneren på korte turer, mens hydrogen KAN blir billigere enn store Teslabatterier for lange turer. I kraftsystemet betyr dette at batteriet er vinner når solstrøm skal lagres fra dag til natt, mens hydrogen er vinner om strøm skal lagres fra en solrik og vindfull uke i august, til en vindstille og overskyet uke i september. I veitransporten betyr dette at batteri kan fungere godt for distribusjonsbiler med korte distanser i byer, mens en langtransport i marsjfart som bruker energi tilsvarende et par teslabatterier i timen trolig vil kjøre billigere på hydrogen. I sjøtransporten er batteri konkurransedyktig på ferger med anløp og lading hver time, men svært dyrt i et skip som seiler over natten mellom hvert anløp. Jeg har tidligere skissert en strategi for hvordan Norge kan gå fra fossil til grønn særstilling. Stikkordene er å utvikle grønne klynger, tilby grønn energi og transport, bli verdens beste marked for nullutslippsløsninger, og utvikle grønne, attraktive byer. Hydrogen hører med mange steder her. Rundt Spetalens NEL-hydrogen og forskningsmiljøer kan vi ta posisjon selve produksjonsteknologien. Det oppnås lettest om vi skaper marked for løsningene, slik at vi tiltrekker oss internasjonale aktører fra resten av verdikjeden. Elbilfordelene gjelder også hydrogenbiler, med infrastruktur på plass ville vi blitt verdens beste marked for hydrogenbilene som nå rulles ut i verden. Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen bør snarest be Vegvesenet iverksette forberedelser til et fergeanbud med hydrogendrift. Enova bør utlyse pilotprosjekt for uttesting av hydrogen i lastebåter, lastebiler og busser. Og en spennende Joker: Smelteverket Tizir i Tyssedal skal teste hydrogen som reduksjonsmiddel i stedet for kull. Med den rette kombinasjonen av batterier og hydrogen kan verden sannelig bruke sol- og vindkraft til alt!


Ønsker verdens første fergestrekning på fornybar biodrivstoff velkommen
Ønsker verdens første fergestrekning på fornybar biodrivstoff velkommen

per:  - ZERO er veldig fornøyd med at Fjord1 nå erstatter fossilt drivstoff med fornybart drivstoff, og som første i verden begynner å bruke avansert biodrivstoff i fergedrift, sier Marius Gjerset teknologiansvarlig i ZERO. Sambandet Hella-Dragsvik-Vangsnes bruker ca 1,5 millioner liter drivstoff, noe som tilsvarer ca 4 000 tonn CO2. - Dette er første steg på veien til å spare 500 000 tonn CO2 i fergesektoren, sier Geir H. Ingeborgrud, daglig leder i Eco-1, som skal levere drivstoffet. - Fjord1 viser nå vei for fornybart drivstoff for mange andre eksisterende ferger og skip. Dette er et viktig steg i det grønne skiftet i transportsektoren, sier Marius Gjerset, teknologiansvarlig i ZERO. Fergesambandet vil kun bruke fornybart drivstoff. - Eco-1 sitt mål er å redusere CO2 utslipp med 1 000 000 tonn per år i 2020 i drift av ferger, tog, lastebil og buss, sier Ingeborgrud. - Satsningen er et direkte resultat av stortingsvedtaket i desember om krav til null og lavutslipp for kommende fergeanbud, og Statens vegvesen sin gjennomføring av dette med krav i anbudet. Det viser hvordan gode politiske vedtak fører til endringer og driver det grønne skiftet over til fornybare løsninger, sier Gjerset. - ZERO ser nå fram til en tilsvarende omlegging på alle fergesambandene i Norge, med krav som sørger for skifte fra klimaskadelig fossilt drivstoff til fornybare løsninger med batteri og biodrivstoff, sier Gjerset. Se også Pressemelding fra Fjord1 og Eco-1 her.


Pressemelding: Klart for storsatsning på fornybar transport
Pressemelding: Klart for storsatsning på fornybar transport

per:  Eftas overvåkningsorgan ESA har i dag godkjent at Enova kan støtte utbygging av ladestasjoner for elbiler, landstrømanlegg for skip og fyllesteder for hydrogen- og biodrivstoff. - Svært gledelig og helt nødvendig, sier Marius Holm, leder i Miljøstiftelsen ZERO. Enovas støtte til infrastruktur til fornybar transport ble i fjor høst stanset for å avklare om den innebar brudd på statsstøttereglene i EØS-avtalen, og da Enova tidligere denne måneden lanserte tiltak for å gi en grønnere transportsektor, forutsatte støtten til infrastruktur for alternative drivstoff godkjenning fra ESA. Med dagens avgjørelse er denne godkjenningen nå på plass. - Det er svært gledelig og helt nødvendig at vi nå kan komme skikkelig i gang med å få på plass infrastrukturen som skal til for å gjøre det mulig å elektrifisere større deler av transportsektoren, sier Marius Holm, leder i Miljøstiftelsen ZERO. - Vi har kommet langt med å legge til rette for elbil i de store byene, men det må nå bygges nok ladestasjoner til at elbil kan bli et fullgodt alternativ over hele landet, sier Holm. Det grønne skiftet er nå vei også i tungtransporten, både på land og til sjøs. - Det er svært viktig at det nå blir fortgang i å bygge ut fyllestasjoner for hydrogen og biodrivstoff, som ikke minst muliggjør en omlegging til fossilfri tungtransport, sier Holm. - De første landstrømanleggene for skip er på plass, og med støtte fra Enova bør det nå være mulig å få en langt større andel av skipstransporten over på landstrøm når de er i havn, samt omlegging til plugin-hybrid skip. - Vi forventer at Regjeringen kommer med en vesentlig økning av bevilgningene til Enova i statsbudsjettet slik at dette arbeidet kan komme skikkelig i gang, avslutter Holm. Omlegging til utslippsfri transport vil være et viktig tema på Zerokonferansen 27-28. oktober.


Skap endringer med miljøstiftelsen ZERO
Skap endringer med miljøstiftelsen ZERO

Jon Evang:  ZERO er en uavhengig, ideell stiftelse som jobber for å begrense de menneskeskapte klimaendringene og for å møte verdens voksende energietterspørsel uten å skade miljøet. For ZERO er utgangspunktet at det finnes en utslippsfri løsning for all energibruk, og at det er mulig å finne løsninger for en voksende verden uten å true klima og naturmangfold. ZERO arbeider i skjæringsflaten mellom politikk og næringsliv og jobber for det vi er for – mer enn mot det vi er mot.  ZERO har om lag 25 ansatte. Vår eneste oppdragsgiver er klimasaken. Les mer om oss på www.zero.no.   Skap endringer med miljøstiftelsen ZERO Miljøstiftelsen ZERO søker deg som vil styrke vårt dyktige team av rådgivere og som motiveres av tanken på å bane vei for det grønne skiftet i Norge. Du er en type som får ting til å skje og vi kan gi deg frihet til å gjøre en forskjell. Vi ønsker å styrke vårt arbeid ytterligere på felter som energipolitikk og fornybar kraftproduksjon, bioøkonomi, transport, industri og finans. Dine arbeidsoppgaver Du vil jobbe for å bruke faglig kunnskap om klimaløsninger til å sette dagsorden og påvirke beslutninger hos politikere og næringsliv til beste for klimaet. Dette innebærer å utvikle virkemidler og skaffe gjennomslag for dem, forberede medieutspill, drive prosjektutvikling og prosjektgjennomføring. I tillegg vil du bidra til å finansiere ZEROs arbeid gjennom samarbeidsavtaler og offentlig støtte på området.   Dine egenskaper Du er en selvstendig, initiativrik og løsningsorientert pådriver med stor gjennomføringsevne, gjerne en «gründertype». Du er analytisk og har sterk evne til å omsette komplisert fakta til god kommunikasjon og relevante politiske innspill. Du liker å formidle og skape gjennomslag med gode fakta. Du har relevant arbeidserfaring, gjerne fra næringsliv, industri, politikk eller forvaltning. Du har høyere studier, men arbeidserfaring kan kompensere for manglende ferdig utdannelse. Nettverk og posisjon i din bransje er et stort pluss. Vi søker også deg med nylig fullført, relevant fagutdannelse, og engasjement å vise til, som søker å utvikle deg videre hos oss. Du må ha god kjennskap til energi- og/eller klimafeltet og et engasjement for klima og miljø.   Om ZERO ZERO tilbyr et engasjert og kunnskapsrikt arbeidsmiljø, og spennende og utfordrende arbeidsoppgaver. Du vil kunne få stor mulighet til å bidra til å videreutvikle organisasjonens strategi på ditt felt. Vi er lokalisert i fine kontorer på Youngstorget 1 i Oslo.   Lønn etter avtale. Eventuelle spørsmål kan rettes til nestleder Dagfrid Forberg, dagfrid.forberg@zero.no, tlf. 99637338. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.   Søknader vil bli behandlet fortløpende.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se alle støttespillere
Økonomisk støtte
Om ZERO

Zero Emission Resource Organisation
Youngstorvet 1, 0181 Oslo
+47 92 29 62 00, zero@zero.no

Ansatte
Kontakt
Publikasjoner

 Miljøstiftelsen ZERO
 @zeronorge
 zeronorge
 zero_org
 zeronorge